Obsah čísla 1 / 2020

Kazuistiky / Klinická prax

Klinické skúsenosti s prvolíniovou liečbou režimom G-Clb obinutuzumab s chlorambucilom u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou v zlom výkonnostnom stave

MUDr. Adriana Kafková, PhD.; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Nové trendy vo farmakoterapii

Ako testovať génové fúzie NTRK pri malígnych nádoroch v ére precíznej medicíny a cielená liečba pacientov inhibítormi TRK

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Postavenie inhibítorov CDK4/6 v kombinácii s endokrinnou liečbou v 1. a 2. línii liečby metastatického karcinómu prsníka

MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.

Liečba karcinómu obličky v 1. línii

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Imunoterapia pri liečbe karcinómu prsníka

MUDr. Miroslava Malejčíková

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Systémová liečba malígneho melanómu odporúčania ASCO

Fremanezumab v prevencii migrény u pacientov s nedostatočnou odpoveďou na dve až štyri línie predchádzajúcej profylaktickej liečby štúdia FOCUS

Komentár ku klinickému skúšaniu

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Profylaxia emicizumabom u pacientov s hemofíliou typu A s inhibítorom aj bez inhibítora výsledky z reálnej klinickej praxe

Finálna analýza celkového prežívania pacientov s CLL liečených obinutuzumabom s chlorambucilom štúdia CLL11

Komentár ku klinickému skúšaniu

MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Bevacizumab v liečbe nádorových ochorení: prehľad 15 rokov klinických skúseností a výhľad do budúcnosti

Celkové prežívanie pacientov s nemetastatickým karcinómom prostaty rezistentným voči kastrácii pri liečbe enzalutamidom analýza štúdie PROSPER

Komentár k štúdii PROSPER randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie fázy III s enzalutamidom u mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty v kontexte konečných dát o celkovom prežívaní prezentovaných na ASCO 2020

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Ribociklib predlžuje celkové prežívanie u premenopauzálnych pacientok s pokročilým HR-pozitívnym HER-negatívnym karcinómom prsníka aktualizované výsledky štúdie MONALEESA-7

Cemiplimab v liečbe lokálne pokročilého spinocelulárneho karcinómu

Enzalutamid a štandardné terapie v 1. línii u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty štúdia ENZAMET

Prežívanie bez progresie a celkové prežívanie pacientov s ALK-pozitívnym NSCLC liečených alektinibom aktualizované výsledky štúdie ALEX

Aktualizované odporúčania EULAR pre liečbu reumatoidnej artritídy pomocou syntetických a biologických chorobu modifikujúcich liekov

Kabozantinib vs. sunitinib ako iniciálne terapie metastatického renálneho karcinómu u pacientov so stredným alebo zlým rizikovým profilom prehľad významných analýz štúdie CABOSUN

Správy z klinických štúdií

Význam levotyroxínu pre počatie a priebeh gravidity u žien s protilátkami proti peroxidáze

Tagraxofusp u pacientov s nádorom z blastických plazmocytoidných buniek

Metastázujúci karcinóm prsníka a kombinácia fulvestrantu s anastrozolom

Prínos apixabanu u pacientov s fibriláciou predsiení

Darolutamid pri nemetastázujúcom kastračne rezistentnom karcinóme prostaty

Pembrolizumab + axitinib v liečbe pokročilého karcinómu obličky

Pembrolizumab v liečbe progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie

Benralizumab v liečbe hypereozinofilného syndrómu

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.