Obsah aktuálneho čísla 2 / 2019

Fokus: Reumatológia

Súčasné ciele liečby reumatoidnej artritídy

MUDr. Martina Škamlová

Účinnosť tocilizumabu v monoterapii vs. inhibítora TNF s metotrexátom u pacientov s reumatoidnou artritídou – údaje z reálnej praxe (register Corrona RA)

Dlhodobé zotrvanie na liečbe anakinrou pri Stillovej chorobe dospelých a prediktívne faktory liečebnej odpovede

Komentár k štúdii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.

Dlhodobá bezpečnosť liečby reumatoidnej artritídy tofacitinibom (9,5 roka) – súhrnná analýza štúdií zahrnutých do klinického programu vývoja

Kazuistiky / Klinická prax

Alektinib v liečbe pacientky s adenokarcinómom pľúc

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Zora Křížová; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Kazuistika pacientky s metastatickým kolorektálnym karcinómom liečenej anti-VEGF terapiou v dvoch líniách

MUDr. Jana Pukyová

Nové liečivá / Nové indikácie

Lorlatinib v liečbe ALK+ prestavby u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc

MUDr. Peter Kasan

Farmakoterapeutické postupy

Enzalutamid v liečbe karcinómu prostaty

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.; MUDr. Ján Slopovský

Súčasné možnosti genetického vyšetrenia pacientov so syndrómom hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov – HBOC

RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.; Mgr. Lenka Dolešová, PhD.; Ing. Ľudmila Vavrová, PhD.; Mgr. Katarína Fabišíková; RNDr. Jana Ziburová, PhD.;

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Emicizumab v prevencii krvácania pri hemofílii A

Vemurafenib a kobimetinib v liečbe pacientov s malígnym melanómom s mutáciou génu BRAF – štúdia coBRIM

Efektivita alektinibu na progresiu v CNS v porovnaní s krizotinibom u predtým neliečených pacientov s ALK-pozitívnym NSCLC – výsledky štúdie ALEX

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Komentár k štúdii

MUDr. Lucia Denková

Aflibercept v kombinácii s režimom FOLFIRI u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – bezpečnosť a kvalita života pacientov v programe ASQoP

Odporúčania Európskej federácie pre bolesti hlavy týkajúce sa použitia monoklonálnych protilátok zacielených na CGRP alebo jeho receptor v prevencii migrény

Fixná kombinácia netupitantu a palonosetrónu v prevencii nauzey a vracania navodených chemoterapiou počas opakovaných cyklov chemoterapie – analýza dvoch štúdií fázy III

Správy z klinických štúdií

Prínos monoterapie UB-421 v liečbe infekcie HIV

Anti-BCMA CAR T-bunková liečba mnohopočetného myelómu

Aktuálne číslo


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.