Obsah aktuálneho čísla 1 / 2019

Kazuistiky / Klinická prax

Liečba inoperabilného bazocelulárneho karcinómu ušnice vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Účinnosť anti-VEGF terapie (aflibercept) pri pokročilom kolorektálnom karcinóme

MUDr. Zdeněk Linke

Farmakoterapeutické postupy

„Keď je menej viac“ – ODYSSEY OUTCOMES: alirokumab vedie k zníženiu kardiovaskulárnych príhod a celkovej úmrtnosti u pacientov po akútnom koronárnom syndróme

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Nové možnosti liečby nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Bododoc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Prínosy fixnej kombinácie inzulín glargín/lixisenatid u pacientov dlhodobo liečených pre diabetes mellitus 2. typu v svetle nových dát

MUDr. Petr Žák

Inhibítory PARP – súčasné možnosti a perspektíva ich využitia v liečbe karcinómu ovárií

MUDr. Michaela Sojáková, PhD.

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Paklitaxel v kombinácii s trastuzumabom a pertuzumabom u pacientok s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka – päťročné výsledky štúdie fázy II

Pretrvanie liečebnej odpovede po vysadení metotrexátu u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených tocilizumabom

MUDr. Martina Škamlová

FOLFIRI-3 + aflibercept u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Adherencia, perzistencia, glykemická kontrola a náklady u pacientov s diabetes mellitus 2. typu zahajujúcich liečbu dulaglutidom v porovnaní s liraglutidom alebo exenatidom 1x týždenne pri 12-mesačnom sledovaní v reálnej praxi (USA)

Komentár k štúdii

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Komentár k štúdii

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Komentár k štúdii

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Preferencie agonistov receptora pre GLP-1 u pacientov s DM 2. typu doposiaľ neliečených injekčnými liekmi – dulaglutid vs. liraglutid

Ribociklib s endokrinnou terapiou u premenopauzálnych žien s HR-pozitívnym pokročilým karcinómom prsníka – štúdia MONALEESA-7

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnosť ribociklibu s fulvestrantom v liečbe HR-pozitívneho HER2-negatívneho pokročilého karcinómu prsníka – štúdia MONALEESA-3

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

neoBezpečnosť a znášanlivosť vildagliptínu – prehľad súčasných poznatkov

Trastuzumab emtanzín v liečbe reziduálneho invazívneho HER2-pozitívneho karcinómu prsníka – štúdia KATHERINE

Správy z klinických štúdií

Intravenózne železo u hemodialyzovaných pacientov

Alpelisib pri pokročilých solídnych tumoroch

Tromboprofylaxia rivaroxabanom u onkologicky chorých

Omadacyklín v liečbe akútnych bakteriálnych infekcií kože a kožných štruktúr

Plerixafor v liečbe WHIM syndrómu

Levodopa neovplyvňuje ďalší priebeh Parkinsonovej choroby

Inovácia v liečbe akútnej intermitentnej porfýrie

Kaplacizumab v liečbe TTP

Sakubitril/valsartan pri akútnom srdcovom zlyhaní

Ibuprofén alebo jeho kombinácia s paracetamolom pri artroplastike bedrového kĺbu?

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.