Obsah čísla 1 / 2017

Kazuistiky / Klinická prax

Liečba Gorlinovho syndrómu vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Sekvenčná liečba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Nové liečivá / Nové indikácie

Netupitant/palonosetrón v prevencii chemoterapiou indukovanej nauzey a vomitu u onkologických pacientov

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Profily liekov

Alektinib – perspektívny inhibítor tyrozínkinázy v liečbe pacientov s non-neuroendokrinným ALK+ pľúcnym karcinómom

MUDr. Peter Kasan

dalbavancín

orprof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Liečba neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc bevacizumabom: aký pacient bude najviac profitovať z antiangiogénnej liečby

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Postavenie rádia-223 v sekvencii liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Mechanizmy vzniku rezistencie a možnosti zlepšenia odpovedi na hormonálnu liečbu u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka

MUDr. Miroslava Malejčíková

Metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty a možnosti jeho liečby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Optimálna prvolíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu

MUDr. Jana Ďurková

Prínos inhibítorov tyrozínkinázy v 1. línii liečby pokročilého karcinómu obličky: potvrdili výsledky z reálnej praxe hlavné závery kľúčových a porovnávacích klinických štúdií?

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Farmakoekonomika

Manažment diagnostických vyšetrení pri liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty a prehľad nákladov na liečbu nežiaducich účinkov a nežiaducich udalostí v liečbe onkologických pacientov na Slovensku

Ing. Miriam Marčišová, PhD.; MUDr. Elena Marušáková, MBA; MVDr. Martina Vulganová

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Dlhodobá bezpečnosť a znášanlivosť glatiramer acetátu v dávke 20 mg v terapii relabujúcej roztrúsenej sklerózy

Komentár k štúdii

MUDr. Jiří Piťha

Výskyt nežiaducich účinkov pri terapii sorafenibom a ich súvislosť s dĺžkou celkového prežívania u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Komentár k štúdii

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Krizotinib v 1. línii liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s prestavbou génu ALK

Komentár k štúdii

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Vemurafenib a kobimetinib v liečbe pacientov s malígnym melanómom s mutáciou génu BRAF – štúdia coBRIM

Adjuvantná liečba sunitinibom u pacientov s renálnym karcinómom a vysokým rizikom rekurencie po nefrektómii – štúdia S-TRAC

antiÚčinnosť a bezpečnosť afliberceptu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – retrospektívna štúdia z reálnej praxe

Komentár k štúdii

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Prediktívne faktory účinnosti liečby kombináciou dabrafenibu a trametinibu u pacientov s malígnym melanómom – poolovaná analýza randomizovaných štúdií

Komentár k štúdii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Kombinácia dabrafenibu a trametinibu u pacientov s pokročilým melanómom – výsledky štúdie COMBI-v po troch rokoch sledovania

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientov s reumatoidnou artritídou – štúdia EXXELERATE

Správy z klinických štúdií

Budúca liečba reakcie štepu proti hostiteľovi tamibarotónom?

Daratumumab: nová nádej pre chorých s mnohopočetným myelómom

Monoterapia karfilzomibom pri mnohočetnom myelóme

Kombinovaná liečba karcinómu anu s využitím cetuximabu

Everolimus v liečbe neuroendokrinných tumorov pľúc a gastrointestinálneho traktu: štúdia RADIANT-4

Význam režimu dávkovania kyseliny zoledrónovej u pacientov s kostnými metastázami

Estradiol v nízkej dávke pri pokročilom karcinóme prsníka s rezistenciou voči inhibítorom aromatázy

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.