Obsah čísla 1 / 2015

Správy z kongresov

Ortopedická liečba kĺbových porúch – z kongresu Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti

Kazuistiky / Klinická prax

Regorafenib v liečbe pokročilého kolorektálneho karcinómu

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Pavel Fencl, CSc.

Cetuximab v liečbe stenotizujúceho adenokarcinómu rekta po chirurgickej liečbe

MUDr. Milan Kohoutek

Pľúcny adenokarcinóm a renálna insuficiencia

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Nové liečivá / Nové indikácie

Enzalutamid v liečbe metastatického, kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Nintedanib pri karcinóme pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Profily liekov

kanagliflozín

MUDr. Vladimír Uličiansky; doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Farmakoterapeutické postupy

Nízkomolekulové heparíny

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Sedem rokov cielenej liečby metastatického svetlobunkového karcinómu obličky: ako predĺžiť prežívanie?

MUDr. Radovan Barilla

Liečba metastatického, kastračne rezistentného karcinómu prostaty – docetaxel, a čo ďalej?

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Možnosti riešenia toxicity pri liečbe pacientov s hormón receptor pozitívnym (HR+) a HER2-negatívnym (HER2–) pokročilým karcinómom prsníka a pokročilým karcinómom obličky mTOR inhibítorom (everolimom)

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Pertuzumab v liečbe karcinómu prsníka

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.; MUDr. Hana Garanová

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Vplyv predchádzajúcej liečby docetaxelom na účinnosť rádia-223 u pacientov s karcinómom prostaty rezistentným voči kastrácii – subanalýza štúdie ALSYMPCA

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Odporúčania pre liečbu krizotinibom u pacientov s NSCLC s prestavbou génu ALK – konsenzus panelu odborníkov

Komentár k štúdii

MUDr. Zuzana Pribulová

Palbociclib, inhibítor cyklín-dependentnej kinázy 4/6, v kombinácii s letrozolom v prvej línii liečby pokročilého karcinómu prsníka: randomizovaná štúdia PALOMA-1/TRIO-18

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc

Účinnosť dapagliflozínu na glykémiu a kardiovaskulárne rizikové faktory u vysokorizikových pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Bevacizumab v liečbe starších pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc – subanalýza štúdie ARIES

Komentár k štúdii

MUDr. Mária Černá, CSc.

Sekukinumab v terapii pacientov s ložiskovou psoriázou – výsledky dvoch štúdií fázy III

Komentár k štúdii

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť afliberceptu v kombinácii s FOLFIRI u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – analýza štúdie VELOUR

Komentár k štúdii

MUDr. Marián Kakalejčík

Celkové prežívanie pacientov s pokročilým adenokarcinómom pľúc s mutáciami receptora pre epidermový rastový faktor: poolovaná analýza štúdií LUX-Lung 3 a LUX-Lung 6

MUDr. Juraj Mazal

Sorafenib v liečbe lokálne pokročilého alebo metastatického diferencovaného karcinómu štítnej žľazy nereagujúceho na liečbu rádioaktívnym jódom: randomizovaná štúdia fázy III

Fixná kombinácia linagliptínu a metformínu v liečbe pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Účinnosť a bezpečnosť lixisenatidu u pacientov s diabetom 2. typu vo vekovej skupine ≥ 65 rokov a ≥ 75 rokov

Enzalutamid v liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu bez predchádzajúcej chemoterapie – štúdia PREVAIL

Správy z klinických štúdií

Fragmenty nukleárnej RNA ako biomarker relabujúceho melanómu

Benzopyrény ako látky s významným karcinogénnym potenciálom

Glutatiónové nanočastice so zlatom: nová generácia rádiosenzitizérov

Inhibítory karboanhydrázy: nádej pre chorých s polyrezistentnými tumormi?

Ruxolitinib v liečbe polycythaemia vera

Vismodegib v liečbe bazocelulárneho karcinómu

Protinádorové účinky kadidlovníka

Lymfedém a kvalita života u dlhšie prežívajúcich žien s karcinómom prsníka

Avasimib ako nové chemoterapeutikum

Protónová liečba u chorých s chordómom a chondrosarkómom

Axitinib v liečbe renálneho karcinómu

Rezistencia buniek ovariálneho karcinómu voči karboplatine a taxánom

Optimálna liečba v 2. línii pri metastázujúcom karcinóme obličky

Inhibícia mTOR v liečbe osteosarkómu

Docetaxel v liečbe karcinómu prostaty

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.