Obsah čísla 2 / 2012

Kazuistiky / Klinická prax

Je protrombogénny potenciál lenalidomidu limitujúci pre jeho použite v liečbe mnohopočetného myelómu?

MUDr. Juraj Chudej, PhD.; MUDr. Juraj Sokol; MUDr. Ľubica Váleková, PhD.; MUDr. Radoslava Šimonová

Úspešná liečba ofatumumabom u pacientky s refraktérnou B-CLL s kožnými infiltrátmi

MUDr. Eva Králiková

Nové liečivá / Nové indikácie

Crizotinib – nová možnosť personalizovanej liečby nemalobunkového pľúcneho karcinómu

MUDr. Peter Kasan

Bevacizumab v liečbe ovariálneho karcinómu

Doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.

Nové trendy vo farmakoterapii

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Profily liekov

Intranazálny fentanyl

MUDr. Andrea Škripeková

fampridín

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Farmakoterapeutické postupy

Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Možnosti zlepšenia mobilizácie kmeňových buniek pred autológnou transplantáciou

MUDr. Michal Zwiewka

Udržiavacia liečba pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc – od konceptu k štandardu

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Subkutánne vs. intravenózne podanie trastuzumabu v (neo)adjuvancii u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka štádia I–III: štúdia HannaH

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Predĺženie prežitia u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty pri liečbe abiraterón acetátom

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla

Everolimus – nová cielená liečba karcinómu prsníka

Komentár k článku

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Cytarabín a klofarabín pri relabujúcej či refraktérnej forme AML

Celkové prežitie pacientov s pokročilým neuroendokrinným tumorom pankreasu – nepriame porovnanie výsledkov liečby everolimom, sunitinibom a placebom

Komentár k štúdii

MUDr. Tomáš Šálek

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. línii liečby pacientov s pokročilým karcinómom pľúc s aktivačnými mutáciami EGFR – štúdia LUX-Lung 3

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Mazal

Účinnosť a bezpečnosť sorafenibu u pacientov s pokročilým hepatocelulárnym karcinómom – podskupinová analýza štúdie SHARP

Vplyv mutačného stavu génov KRAS a BRAF na výsledky liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených cetuximabom

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Pazopanib pri metastázujúcich sarkómoch mäkkých tkanív – štúdia PALETTE

Optimalizácia imunomodulačnej liečby interferónom-β u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Účinnosť a bezpečnosť opakovanej liečby bortezomibom u pacientov s mnohopočetným myelómom

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka a mozgovými metastázami

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť natalizumabu u pacientov s roztrúsenou sklerózou a význam východiskových charakteristík – aktualizované výsledky štúdie TOP

Pazopanib vs. sunitinib z pohľadu preferencie pacientov – výsledky štúdie PISCES

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Správy z klinických štúdií

Synergické účinky oxidu arzenitého s bortezomibom

Nový inhibítor histondeacetylázy: MPT0E028

Akútna myeloidná leukémia: nádej skrytá v inhibítoroch metyltransferázy

Mutácie FLT3 ako cieľová štruktúra pre budúcu liečbu AML

Modifikovaná asparagináza v liečbe akútnej lymfoblastickej leukémie

Blinatumomab: nová liečba hematoonkologických ochorení

Bosutinib vs. imatinib v liečbe CML: štúdia BELA

Pentamidín ako senzitizér leukemických buniek

Kombinovaná liečba decitabínom u chorých s akútnou myeloidnou leukémiou

Význam kyseliny ursodeoxycholovej pri akútnej lymfoblastickej leukémii

Lenalidomid pri hematologických malignitách

Klofarabín: hlbší pohľad na mechanizmus účinku

Ofatumumab v liečbe B-bunkových hematologických malignít

Lieková rezistencia u chorých s akútnou leukémiou

Azacitidín v liečbe myelodysplastického syndrómu

Brentuximab vedotín v liečbe Hodgkinovho lymfómu

Acitretín v liečbe kožného lymfómu

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.