Obsah čísla 1 / 2011

Kazuistiky / Klinická prax

Sorafenib v liečbe hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Vladimír Malec, Ph.D.

Použitie plerixaforu „on demand“ pri mobilizácii periférnych kmeňových buniek u pacientky s mnohopočetným myelómom

MUDr. Michal Zwiewka; MUDr. Katarína Masárová; MUDr. Ján Martinka; Mgr. Hana Pribulová; prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, PhD.; MUDr. Eva Bojtárová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Skúsenosti s bortezomibom v 1. línii liečby mnohopočetného myelómu u pacientov nevhodných na autológnu transplantáciu kmeňových buniek

MUDr. Zdenka Štefániková a spolupracovníci; MUDr. Katarína Masárová; MUDr. Alexander Wild; MUDr. Jana Baňáková; MUDr. Erika Čellárová; MUDr. Viera Štulajterová; MUDr. Emília Flochová; MUDr. Juraj Chudej; MUDr. Ľubica Váleková, PhD.; MUDr. Natália Štecová; MUDr. Erika Švorcová; MUDr. Adriana Kafková; MUDr. Elena Kružliaková; MUDr. Ľubica Škopková; doc. MUDr. M. Šimek, PhD.; MUDr. Alexander Varga

Pacientka s karcinómom orofaryngu liečená rádioterapiou s konkomitantným podávaním cetuximabu

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.; MUDr. Nataša Džunková; MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.

Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

MUDr. Júlia Horáková, PhD.; MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.; MUDr. Ivana Boďová, PhD.; MUDr. Alica Dzurenková; prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH

Nové liečivá / Nové indikácie

Erlotinib v 1. línii liečby nemalobunkového pľúcneho karcinómu

MUDr. Peter Kasan

Ofatumumab, nová anti-CD20 monoklonálna protilátka na liečbu B-bunkových lymfoproliferatívnych ochorení

MUDr. Veronika Ballová

Profily liekov

eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

trastuzumab

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Králičí antitymocytový globulín (Thymoglobuline) – použitie v hematológii

MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

pazopanib

MUDr. Tomáš Šálek

Farmakoterapeutické postupy

Účinnosť gefitinibu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Sekvenční terapie renálního karcinomu

Doc. MUDr. Igor Puzanov, MSCI, FACP

Liečba prelomovej bolesti

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

Klinický prínos lapatinibu u pacientok s pokročilým HER2-pozitívnym karcinómom prsníka

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Zníženie výskytu exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc pri liečbe tiotropiom v porovnaní so salmeterolom – štúdia POET-COPD

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Prediktívne markery liečby sorafenibom, jeho dlhodobá bezpečnosť a účinnosť v závislosti od predchádzajúcej aplikácie cytokínov – tri subanalýzy štúdie TARGET

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacientov s non-hodgkinským lymfómom – výsledky integrovanej analýzy

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Trastuzumab u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka – výsledky štúdie HERA po 4-ročnom sledovaní

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Pemetrexed vs. placebo v udržiavacej liečbe pacientov s pokročilým nonskvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PARAMOUNT

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Mazal

Správy z klinických štúdií

Vplyv folátu na prežitie u detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou

Cytarabín u akútnej myeloidnej leukémie

Chondroprotektíva v prevencii karcinómu pľúc – štúdia VITAL

Asterosaponín-1: budúcnosť u karcinómu pľúc?

Rituximab v 1. línii liečby chronickej lymfocytárnej leukémie

Dasatinib v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Nové látky v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Nádejné deriváty doxorubicínu

Pimozid je účinný pri rezistencii na inhibítory kináz u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou

Nový inhibítor proteazómu: marizomib

Lenalidomid: jeho miesto v liečbe hematologických malignít

Bevacizumab u myelodysplastického syndrómu

Azacitidín po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek: štúdia RELAZA

Pigmentácia podnebia pri liečbe imatinibom?

CD19: potenciálny cieľ budúcich antileukemík

Imunomodulačné účinky lenalidomidu u chronickej lymfocytárnej leukémie

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostných metastáz

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.