Onkológia

 

Ročník 2019

Nové možnosti liečby nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Bododoc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Číslo 1 / 2019

Inhibítory PARP – súčasné možnosti a perspektíva ich využitia v liečbe karcinómu ovárií

MUDr. Michaela Sojáková, PhD.

Číslo 1 / 2019

Paklitaxel v kombinácii s trastuzumabom a pertuzumabom u pacientok s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka – päťročné výsledky štúdie fázy II

Číslo 1 / 2019

Liečba inoperabilného bazocelulárneho karcinómu ušnice vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Číslo 1 / 2019

Účinnosť anti-VEGF terapie (aflibercept) pri pokročilom kolorektálnom karcinóme

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 1 / 2019

FOLFIRI-3 + aflibercept u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Číslo 1 / 2019

Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Číslo 1 / 2019

Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Číslo 1 / 2019

Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Číslo 1 / 2019

„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Ribociklib s endokrinnou terapiou u premenopauzálnych žien s HR-pozitívnym pokročilým karcinómom prsníka – štúdia MONALEESA-7

Číslo 1 / 2019

Ribociklib s endokrinnou terapiou u premenopauzálnych žien s HR-pozitívnym pokročilým karcinómom prsníka – štúdia MONALEESA-7

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnosť ribociklibu s fulvestrantom v liečbe HR-pozitívneho HER2-negatívneho pokročilého karcinómu prsníka – štúdia MONALEESA-3

Číslo 1 / 2019

Účinnosť ribociklibu s fulvestrantom v liečbe HR-pozitívneho HER2-negatívneho pokročilého karcinómu prsníka – štúdia MONALEESA-3

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Trastuzumab emtanzín v liečbe reziduálneho invazívneho HER2-pozitívneho karcinómu prsníka – štúdia KATHERINE

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

ONKOspektrum 2018

Číslo 2 / 2018

Kedy použiť idelalisib u pacienta s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.

Číslo 2 / 2018

Postavenie obinutuzumabu v liečbe pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Iveta Oravcová, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Výskyt a liečba metastatického alebo neresekovateľného melanómu s mutáciou BRAF V600 génu

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2018

Adalimumab a infliximab – porovnanie originálnych a biosimilárnych liekov pomocou viacrozmernej analýzy dát

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Mgr. Sylvie Pavloková; PharmDr. Martina Vetchá; MUDr. Eva Dokoupilová

Číslo 2 / 2018

Alektinib v liečbe ALK-pozitívneho nemalobunkového karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 2 / 2018

Dlhodobá bezpečnosť a účinnosť vismodegibu v liečbe bazocelulárneho karcinómu – štúdia ERIVANCE BCC

Číslo 2 / 2018

Dlhodobá bezpečnosť a účinnosť vismodegibu v liečbe bazocelulárneho karcinómu – štúdia ERIVANCE BCC

Číslo 2 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Účinnosť a znášanlivosť režimu FOLFOX-4 ± cetuximab v 1. línii liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s divokým typom génu RAS

Číslo 2 / 2018

Účinnosť a znášanlivosť režimu FOLFOX-4 ± cetuximab v 1. línii liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s divokým typom génu RAS

Číslo 2 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Bosutinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie s pozitivitou génu BCR/ABL

MUDr. Katarína Slezáková, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.; prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Číslo 1 / 2018

Rok 2017 – pokroky v systémovej terapii onkologických chorôb

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2018

Európska komisia schválila biosimilar bevacizumabu (Avastin) ABP 215 (bevacizumab-awwb; MVASI) na liečbu pacientov s viacerými typmi nádorov

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2018

Neoadjuvantná chemorádioterapia môže zlepšiť celkové prežívanie v porovnaní so štandardnou adjuvantnou terapiou u zhubných nádorov pankreasu – ASCO 2018, Chicago

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2018

Účinnosť fixnej kombinácie netupitant/palonosetrón vs. aprepitant/granisetrón u pacientov s vysoko emetogénnou chemoterapiou – porovnanie head-to-head

Číslo 1 / 2018

Účinnosť fixnej kombinácie netupitant/palonosetrón vs. aprepitant/granisetrón u pacientov s vysoko emetogénnou chemoterapiou – porovnanie head-to-head

Číslo 1 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Milada Veselá

Sledovanie biomarkerov v štúdii VELOUR – vplyv mutácií RAS, BRAF a lokalizácie nádoru na účinnosť liečby afliberceptom

Číslo 1 / 2018

Sledovanie biomarkerov v štúdii VELOUR – vplyv mutácií RAS, BRAF a lokalizácie nádoru na účinnosť liečby afliberceptom

Číslo 1 / 2018

Úloha a význam biomarkerov pri liečbe anti-VEGF inhibítormi – dosiahli sme pokrok? (Komentár k štúdii)

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Alektinib v monoterapii použitý v 1. línii liečby pacientov s ALK-pozitívnym pokročilým NSCLC – hodnotenie EUnetHTA

Číslo 1 / 2018

Liečba pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty po zlyhaní docetaxelu

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Poznámky k testovaniu prestavby génov ALK a ROS1 v bioptickom materiáli pacientov s NSCLC v Slovenskej republike – stav v roku 2017

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Číslo 2 / 2017

Bevacizumab v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (mKRK)

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Číslo 2 / 2017

Dlhodobé celkové prežívanie u pacientky s metastatickým kolorektálnym karcinómom

MUDr. Eleonóra Pihúriková

Číslo 2 / 2017

Nivolumab v liečbe karcinómov hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Midostaurín plus chemoterapia v liečbe akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 2 / 2017

Nivolumab v liečbe NSCLC štádia IV: štúdia CheckMate 026

Číslo 2 / 2017

Regorafenib v liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom predliečených sorafenibom

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2017

Olaparib v liečbe metastázujúceho karcinómu prsníka

Číslo 2 / 2017

Durvalumab po chemorádioterapii pri NSCLC

Číslo 2 / 2017

Kabozantinib vs. everolimus v liečbe pacientov s pokročilým karcinómom obličky – finálne výsledky štúdie METEOR

Číslo 2 / 2017

Kolorektálny karcinóm – účinnosť afliberceptu v závislosti od molekulárneho profilu a polohy nádoru: analýza dát zo štúdie VELOUR

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2017

Imunoterapia v liečbe karcinómu močového mechúra

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Atezolizumab verzus docetaxel u pacientov s predliečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia OAK

Číslo 2 / 2017

Sekvenčná liečba metastatického, kastračne rezistentného karcinómu prostaty – aktualizované výsledky z medzinárodnej databázy FLAC

Číslo 2 / 2017

Aktivita kabazitaxelu u pacientov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty po terapii liekmi s vplyvom na androgénny receptor

Číslo 2 / 2017

Účinnosť kabazitaxelu, abiraterónu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenčnej liečbe u pacientov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty – retrospektívna štúdia CATS

Číslo 2 / 2017

Palbociklib v liečbe HR+ a HER2– karcinómu prsníka v porovnaní s chemoterapiou – prehľad štúdií a sieťová metaanalýza

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia netupitant/palonosetrón v antiemetickej liečbe pacientok s karcinómom prsníka

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia netupitant/palonosetrón v antiemetickej liečbe pacientok s karcinómom prsníka

Číslo 2 / 2017

Nauzeu a vracanie po chemoterapii možno úspešne eliminovať v rámci prevencie (komentár)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Adjuvantný pertuzumab a trastuzumab pri včasnom HER2-pozitivnom karcinóme prsníka: štúdia APHINITY

Číslo 2 / 2017

Abiraterón pri hormonálne neliečenom karcinóme prostaty: štúdia STAMPEDE

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia trifluridín/tipiracil s bevacizumabom u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – štúdia C-TASK FORCE

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia trifluridín/tipiracil s bevacizumabom u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – štúdia C-TASK FORCE

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

panitumuMUDr. Eugen Kubala

Netupitant/palonosetrón v prevencii chemoterapiou indukovanej nauzey a vomitu u onkologických pacientov

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2017

Alektinib – perspektívny inhibítor tyrozínkinázy v liečbe pacientov s non-neuroendokrinným ALK+ pľúcnym karcinómom

MUDr. Peter Kasan

Číslo 1 / 2017

dalbavancín

orprof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Číslo 1 / 2017

Výskyt nežiaducich účinkov pri terapii sorafenibom a ich súvislosť s dĺžkou celkového prežívania u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Číslo 1 / 2017

Výskyt nežiaducich účinkov pri terapii sorafenibom a ich súvislosť s dĺžkou celkového prežívania u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Krizotinib v 1. línii liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s prestavbou génu ALK

Číslo 1 / 2017

Krizotinib v 1. línii liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s prestavbou génu ALK

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Budúca liečba reakcie štepu proti hostiteľovi tamibarotónom?

Číslo 1 / 2017

Vemurafenib a kobimetinib v liečbe pacientov s malígnym melanómom s mutáciou génu BRAF – štúdia coBRIM

Číslo 1 / 2017

Liečba Gorlinovho syndrómu vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Číslo 1 / 2017

Sekvenčná liečba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Číslo 1 / 2017

Adjuvantná liečba sunitinibom u pacientov s renálnym karcinómom a vysokým rizikom rekurencie po nefrektómii – štúdia S-TRAC

Číslo 1 / 2017

Daratumumab: nová nádej pre chorých s mnohopočetným myelómom

Číslo 1 / 2017

Monoterapia karfilzomibom pri mnohočetnom myelóme

Číslo 1 / 2017

antiÚčinnosť a bezpečnosť afliberceptu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – retrospektívna štúdia z reálnej praxe

Číslo 1 / 2017

antiÚčinnosť a bezpečnosť afliberceptu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – retrospektívna štúdia z reálnej praxe

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Prediktívne faktory účinnosti liečby kombináciou dabrafenibu a trametinibu u pacientov s malígnym melanómom – poolovaná analýza randomizovaných štúdií

Číslo 1 / 2017

Prediktívne faktory účinnosti liečby kombináciou dabrafenibu a trametinibu u pacientov s malígnym melanómom – poolovaná analýza randomizovaných štúdií

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Kombinácia dabrafenibu a trametinibu u pacientov s pokročilým melanómom – výsledky štúdie COMBI-v po troch rokoch sledovania

Číslo 1 / 2017

Kombinovaná liečba karcinómu anu s využitím cetuximabu

Číslo 1 / 2017

Everolimus v liečbe neuroendokrinných tumorov pľúc a gastrointestinálneho traktu: štúdia RADIANT-4

Číslo 1 / 2017

Liečba neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc bevacizumabom: aký pacient bude najviac profitovať z antiangiogénnej liečby

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Číslo 1 / 2017

Význam režimu dávkovania kyseliny zoledrónovej u pacientov s kostnými metastázami

Číslo 1 / 2017

Estradiol v nízkej dávke pri pokročilom karcinóme prsníka s rezistenciou voči inhibítorom aromatázy

Číslo 1 / 2017

Postavenie rádia-223 v sekvencii liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Číslo 1 / 2017

Mechanizmy vzniku rezistencie a možnosti zlepšenia odpovedi na hormonálnu liečbu u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka

MUDr. Miroslava Malejčíková

Číslo 1 / 2017

Metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty a možnosti jeho liečby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Optimálna prvolíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu

MUDr. Jana Ďurková

Číslo 1 / 2017

Prínos inhibítorov tyrozínkinázy v 1. línii liečby pokročilého karcinómu obličky: potvrdili výsledky z reálnej praxe hlavné závery kľúčových a porovnávacích klinických štúdií?

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Číslo 1 / 2017

Manažment diagnostických vyšetrení pri liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty a prehľad nákladov na liečbu nežiaducich účinkov a nežiaducich udalostí v liečbe onkologických pacientov na Slovensku

Ing. Miriam Marčišová, PhD.; MUDr. Elena Marušáková, MBA; MVDr. Martina Vulganová

Číslo 1 / 2017

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientov s reumatoidnou artritídou – štúdia EXXELERATE

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Everolimus v liečbe neuroendokrinných nádorov pľúc a gastrointestinálneho traktu

Číslo 2 / 2016

Everolimus v liečbe neuroendokrinných nádorov pľúc a gastrointestinálneho traktu

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Tomáš Šálek

Entrektinib pri metastázujúcom karcinóme kolorekta

Číslo 2 / 2016

Temozolomid v liečbe glioblastómu

Číslo 2 / 2016

Kombinácia bevacizumabu a erlotinibu v prvolíniovej liečbe neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc s aktivujúcimi mutáciami EGFR

MUDr. Mária Černá, CSc.

Číslo 2 / 2016

O čom sa hovorilo na tohtoročných IX. Bardejovských dňoch

Číslo 2 / 2016

Depotná forma leuprorelínu pri karcinóme prostaty

Číslo 2 / 2016

Vplyv androgén-deprivačnej terapie na sexuálne a hormonálne funkcie v liečbe karcinómu prostaty

Číslo 2 / 2016

Paklitaxel v kombinácii s bevacizumabom v porovnaní s monoterapiou paklitaxelom v 1. línii liečby pacientok s HER2-negatívnym karcinómom prsníka – štúdia z reálnej klinickej praxe

Číslo 2 / 2016

HPV-pozitivita ako prediktívny a prognostický marker karcinómu orofaryngu

MUDr. Jana Ďurková

Číslo 2 / 2016

Treosulfán v liečbe pokročilého karcinómu ovária

Číslo 2 / 2016

Druhá línia paliatívnej liečby metastatického kolorektálneho karcinómu – teoretické a praktické aspekty

MUDr. Štěpán Tuček, PhD.

Číslo 2 / 2016

Sulindak v kombinácii s erlotinibom pri familiárnej adenomatóznej polypóze

Číslo 2 / 2016

Kombinácia docetaxelu s nintedanibom v porovnaní s docetaxelom a placebom u pacientov s už predtým liečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia fázy III LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2016

Kombinácia docetaxelu s nintedanibom v porovnaní s docetaxelom a placebom u pacientov s už predtým liečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia fázy III LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Sunitinib v porovnaní s pazopanibom v 1. línii pri metastatickom karcinóme obličky – výsledky z databázy IMDC

Číslo 2 / 2016

Sunitinib v porovnaní s pazopanibom v 1. línii pri metastatickom karcinóme obličky – výsledky z databázy IMDC

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Účinnosť afliberceptu + FOLFIRI v 2. línii liečby metastatického karcinómu čreva

Číslo 2 / 2016

Účinnosť a bezpečnosť kabazitaxelu v reálnej klinickej praxi

Číslo 2 / 2016

Viac času na život pre pacientov s pľúcnym karcinómom

Číslo 1 / 2016

Pozícia afliberceptu v dlhodobej kontrole choroby u pacienta s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

Nové trendy v liečbe skvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Libor Havel

Číslo 1 / 2016

Pokračovanie liečby sorafenibom po rádiologickom potvrdení progresie hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Číslo 1 / 2016

Množstvo podaných cyklov rádia-223 a ich vplyv na prežívanie pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty

MUDr. Michal Korček

Číslo 1 / 2016

Bevacizumab v liečbe kolorektálneho karcinómu – účinnosť a bezpečnosť

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Číslo 1 / 2016

Bezpečnosť a účinnosť fixnej kombinácie netupitant/palonosetrón v prevencii chemoterapiou indukovanej nevoľnosti a vracania

Číslo 1 / 2016

Antiemetická kombinácia netupitantu s palonosetrónom v jednej tablete (komentár)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 1 / 2016

Antiemetická kombinácia netupitantu s palonosetrónom v jednej tablete (komentár)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Brentuximab vedotín v konsolidačnej liečbe po vysokodávkovanej liečbe s autológnou transplantáciou krvotvorných buniek u pacientov s rizikovým Hodgkinovým lymfómom

MUDr. Miriam Ladická

Číslo 1 / 2016

Udržiavacia liečba kapecitabínom a bevacizumabom v porovnaní s bevacizumabom samotným po počiatočnej 1. línii liečby bevacizumabom a docetaxelom u pacientok s HER2-negatívnym metastatickým karcinómom prsníka – štúdia IMELDA

Číslo 1 / 2016

Ťažká neutropénia počas liečby kabazitaxelom pre karcinóm prostaty je spojená s predĺžením prežívania – post-hoc analýza štúdie TROPIC

Číslo 1 / 2016

Ťažká neutropénia počas liečby kabazitaxelom pre karcinóm prostaty je spojená s predĺžením prežívania – post-hoc analýza štúdie TROPIC

Číslo 1 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitívnym Filadelfským chromozómom

Číslo 1 / 2016

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitívnym Filadelfským chromozómom

Číslo 1 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Daniela Žáčková, PhD.

 

Ročník 2014

Efektivita a bezpečnosť bevacizumabu v rôznych populáciách

MUDr. Mária Černá, CSc.

Číslo 1 / 2014

Cetuximab v 1. linii léčby nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová

Číslo 1 / 2014

Metastatický karcinóm pľúc ako chronické ochorenie

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.; MUDr. Lucia Copáková;MUDr. Dominik Juskanič

Číslo 1 / 2014

Trastuzumab – subkutánna aplikácia

Doc. MUDr Mária Wagnerová, CSc.; MUDr. Hana Garanová

Číslo 1 / 2014

regorafenib

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 1 / 2014

Eribulín – budúcnosť liečby karcinómu prsníka?

Číslo 1 / 2014

Dlhodobý prínos oktreotidu u chorých s karcinoidným syndrómom

Číslo 1 / 2014

sevelamer

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Číslo 1 / 2014

Neoadjuvantná chemoterapia pri uroteliálnom karcinóme

Číslo 1 / 2014

Ramucirumab v liečbe metastázujúceho karcinómu obličky

Číslo 1 / 2014

Niektoré novinky v liečbe kolorektálneho karcinómu po roku 2010

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Číslo 1 / 2014

Možnosti ďalšej liečby po zlyhaní 1. línie u pacientov s metastatickým renálnym karcinómom

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Číslo 1 / 2014

Cisplatina plus pemetrexed v liečbe mezoteliómu

Číslo 1 / 2014

XELIRI verzus FOLFIRI pri karcinóme kolorekta: metaanalýza

Číslo 1 / 2014

Postavenie chemoterapie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty s progresiou po liečbe docetaxelom – odporúčania expertov

Číslo 1 / 2014

Postavenie chemoterapie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty s progresiou po liečbe docetaxelom – odporúčania expertov

Číslo 1 / 2014

Komentár k článku: Postavenie chemoterapie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty s progresiou po liečbe docetaxelom – odporúčania expertov

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Afatinib v terapii nemalobunkového pľúcneho karcinómu po zlyhaní chemoterapie, erlotinibu aj gefitinibu – subanalýzy štúdie LUX-Lung 1

Číslo 1 / 2014

Afatinib v terapii nemalobunkového pľúcneho karcinómu po zlyhaní chemoterapie, erlotinibu aj gefitinibu – subanalýzy štúdie LUX-Lung 1

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Rádium-223 v liečbe metastatického karcinómu prostaty

Číslo 1 / 2014

Rádium-223 v liečbe metastatického karcinómu prostaty

Číslo 1 / 2014

Komentár k novému lieku

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Adjuvantná chemoterapia u pacientov s resekciou NSCLC

Číslo 1 / 2014

Náklady na vybranú zdravotnú starostlivosť pri metastatickom kolorektálnom karcinóme v Slovenskej republike

Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.; RNDr. Mária Pšenková

Číslo 1 / 2014

Bezpečnosť liečby sorafenibom u pacientov s inoperabilným karcinómom pečene v podmienkach bežnej klinickej praxe

Číslo 1 / 2014

Účinnosť a bezpečnosť ipilimumabu u pacientov s metastatickým melanómom prežívajúcich dlhšie než dva roky po liečbe

Číslo 1 / 2014

Účinnosť a bezpečnosť ipilimumabu u pacientov s metastatickým melanómom prežívajúcich dlhšie než dva roky po liečbe

Číslo 1 / 2014

Komentár k štúdii

MUDr. Zuzana Hlavatá

Intermitentná chemoterapia v kombinácii s intermitentne vs. kontinuálne aplikovaným cetuximabom v 1. línii liečby pokročilého kolorektálneho karcinómu – štúdia COIN-B

Číslo 1 / 2014

Adjuvantný/neoadjuvantný trastuzumab pri HER2-pozitívnom karcinóme prsníka s metastázami

Číslo 1 / 2014

Pazopanib v liečbe metastatických sarkómov mäkkých tkanív

Číslo 1 / 2014

Pazopanib v liečbe metastatických sarkómov mäkkých tkanív

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Pazopanib pri udržiavacej liečbe pokročilého karcinómu vaječníkov a vajcovodov alebo primárneho karcinómu peritonea u žien bez progresie po prvolíniovej chemoterapii: štúdia AGO-OVAR16

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Použitie cetuximabu v terapii rekurentného a metastatického spinocelulárneho karcinómu hlavy a krku

MUDr. Dagmar Sorkovská;prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.;MUDr. Monika Švantnerová;MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.;MUDr. Dušan Poruban, CSc.

Číslo 1 / 2013

Hepatocelulárny karcinóm BCLC-C liečený sorafenibom

Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.;MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová;MUDr. Eva Pritzová

Číslo 1 / 2013

Novinky v anti-HER2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2013

Everolimus v liečbe karcinómu prsníka

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Číslo 1 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed alebo docetaxel v terapii pacientov s pokročilým ALK-pozitívnym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PROFILE 1007

Číslo 1 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed alebo docetaxel v terapii pacientov s pokročilým ALK-pozitívnym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PROFILE 1007

Číslo 1 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Regorafenib v monoterapii už liečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – štúdia CORRECT

Číslo 1 / 2013

Inhibítory histondeacetyláz: Nádej pre chorých s karcinómom prostaty?

Číslo 1 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledrónová v prevencii kostných príhod – integrovaná analýza troch štúdií

Číslo 1 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledrónová v prevencii kostných príhod – integrovaná analýza troch štúdií

Číslo 1 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Kristina Križanová

Súčasné trendy a perspektívy liečby pokročilého karcinómu prostaty

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.;doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Číslo 1 / 2013

Výživa pacientov s pokročilým nádorovým ochorením

MUDr. Andrea Škripeková

Číslo 1 / 2013

Úloha pyruvátdehydrogenázy vo viabilite nádorových buniek

Číslo 1 / 2013

Biologická liečba malígneho melanómu

MUDr. Zuzana Hlavatá

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Editorial

MUDr. Tomáš Šálek

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Epidemiológia zhubných nádorov kolorekta

Doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Skríning kolorektálneho karcinómu na Slovensku z hľadiska reálnych možností

MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Endoskopická diagnostika kolorektálneho karcinómu

MUDr. Juraj Májek, PhD.;doc. MUDr. Peter Makovnik, CSc.;MUDr. Boris Pekárek, PhD.;MUDr. Ľuboš Žitňan

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Biomarkery v kolorektálnom karcinóme

MUDr. Zuzana Hlavatá

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Chirurgická liečba kolorektálneho karcinómu

MUDr. Michal Bernadič; prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Kuratívne resekcie hepatálnych metastáz – nádej na vyliečenie pre pacientov s metastázami kolorektálneho karcinómu

Prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Neoadjuvantný prístup k manažmentu kolorektálneho karcinómu z pohľadu onkológa

MUDr. Marián Kakalejčík

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Adjuvantná liečba karcinómu hrubého čreva a karcinómu rekta

MUDr. Vanda Ušáková PhD.; prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Chemorádioterapia kolorektálneho karcinómu

MUDr. Richard Hrubý, PhD.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Prvá línia liečby metastatického kolorektálneho karcinómu

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Druhá a ďalšie línie liečby metastatického karcinómu hrubého čreva a konečníka

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Nežiaduce účinky cielenej liečby a ich manažment

MUDr. Branislav Bystrický

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Individualizácia liečby pacientov s mCRC v súčasnosti a výhľad do budúcnosti

MUDr. Tomáš Šálek

Monografie Kolorektálny karcinóm / 2012

Subkutánne vs. intravenózne podanie trastuzumabu v (neo)adjuvancii u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka štádia I–III: štúdia HannaH

Číslo 2 / 2012

Subkutánne vs. intravenózne podanie trastuzumabu v (neo)adjuvancii u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka štádia I–III: štúdia HannaH

Číslo 2 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Predĺženie prežitia u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty pri liečbe abiraterón acetátom

Číslo 2 / 2012

Predĺženie prežitia u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty pri liečbe abiraterón acetátom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla

Everolimus – nová cielená liečba karcinómu prsníka

Číslo 2 / 2012

Crizotinib – nová možnosť personalizovanej liečby nemalobunkového pľúcneho karcinómu

MUDr. Peter Kasan

Číslo 2 / 2012

Bevacizumab v liečbe ovariálneho karcinómu

Doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.

Číslo 2 / 2012

Celkové prežitie pacientov s pokročilým neuroendokrinným tumorom pankreasu – nepriame porovnanie výsledkov liečby everolimom, sunitinibom a placebom

Číslo 2 / 2012

Celkové prežitie pacientov s pokročilým neuroendokrinným tumorom pankreasu – nepriame porovnanie výsledkov liečby everolimom, sunitinibom a placebom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Tomáš Šálek

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. línii liečby pacientov s pokročilým karcinómom pľúc s aktivačnými mutáciami EGFR – štúdia LUX-Lung 3

Číslo 2 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. línii liečby pacientov s pokročilým karcinómom pľúc s aktivačnými mutáciami EGFR – štúdia LUX-Lung 3

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Mazal

Orphan drugs a jejich využití v onkologii

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;MUDr. Kateřina Kubáčková;MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Číslo 2 / 2012

Účinnosť a bezpečnosť sorafenibu u pacientov s pokročilým hepatocelulárnym karcinómom – podskupinová analýza štúdie SHARP

Číslo 2 / 2012

Vplyv mutačného stavu génov KRAS a BRAF na výsledky liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených cetuximabom

Číslo 2 / 2012

Vplyv mutačného stavu génov KRAS a BRAF na výsledky liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených cetuximabom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Pazopanib pri metastázujúcich sarkómoch mäkkých tkanív – štúdia PALETTE

Číslo 2 / 2012

Optimalizácia imunomodulačnej liečby interferónom-β u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Číslo 2 / 2012

Klofarabín: hlbší pohľad na mechanizmus účinku

Číslo 2 / 2012

Účinnosť a bezpečnosť opakovanej liečby bortezomibom u pacientov s mnohopočetným myelómom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Udržiavacia liečba pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc – od konceptu k štandardu

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 2 / 2012

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka a mozgovými metastázami

Číslo 2 / 2012

Acitretín v liečbe kožného lymfómu

Číslo 2 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z pohľadu preferencie pacientov – výsledky štúdie PISCES

Číslo 2 / 2012

Využitie cetuximabu v praxi – súčasné štandardy a možnosti v budúcnosti

MUDr. Tomáš Pokrivčák; MUDr. Ondřej Sláma;prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Číslo 1 / 2012

Catumaxomab v léčbě maligního ascitu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 1 / 2012

Ruxolitinib verzus najlepšia liečba pri myelofibróze

Číslo 1 / 2012

Farmakoterapia metastatického renálneho karcinómu

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Číslo 1 / 2012

Ruxolitinib v liečbe myelofibrózy – výsledky štúdie COMFORT-I

Číslo 1 / 2012

Liečba HER2-pozitívneho metastatického karcinómu žalúdka

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.; MUDr. Katarína Ševčíková

Číslo 1 / 2012

Cielená liečba karcinómu pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2012

Systémová terapia gastroenteropankreatických neuroendokrinných tumorov

MUDr. Iveta Andrezálová-Vochyanová, MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2012

Trastuzumab a poškození srdce

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2012

Cetuximab v kombinácii s chemoterapiou v 1. línii liečby kolorektálneho karcinómu s nemutovaným typom génu KRAS – poolovaná analýza štúdií OPUS a CRYSTAL

Číslo 1 / 2012

Vinorelbín verzus paklitaxel pri pokročilej forme NSCLC

Číslo 1 / 2012

Vemurafenib v liečbe pacientov s pokročilým malígnym melanómom s mutáciou BRAF V600 – štúdia BRIM-2

Číslo 1 / 2012

Vemurafenib v liečbe pacientov s pokročilým malígnym melanómom s mutáciou BRAF V600 – štúdia BRIM-2

Číslo 1 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Zuzana Hlavatá

Everolimus v liečbe metastatického renálneho karcinómu – subanalýza pacientov zo štúdie RECORD-1 predliečených jedným vs. dvoma inhibítormi VEGFR

Číslo 1 / 2012

Everolimus v liečbe metastatického renálneho karcinómu – subanalýza pacientov zo štúdie RECORD-1 predliečených jedným vs. dvoma inhibítormi VEGFR

Číslo 1 / 2012

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Prognostické faktory u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom liečených sorafenibom

Číslo 1 / 2012

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v liečbe karcinómu prsníka

Číslo 1 / 2012

Účinnosť a bezpečnosť aprepitantu v prevencii nauzey a vracania navodených chemoterapiou – poolovaná analýza

Číslo 1 / 2012

Prediktívna hodnota včasnej molekulovej odpovede u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze liečených v 1. línii dasatinibom

Číslo 1 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Everolimus v liečbe pokročilého karcinómu prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov u žien v postmenopauze – štúdia BOLERO-2

Číslo 1 / 2012

Entinostat: nádejný prístup v liečbe solídnych nádorov

Číslo 1 / 2012

Kombinácia docetaxelu s estramustínom pri lokalizovanom karcinóme prostaty

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Sorafenib v liečbe hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Vladimír Malec, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Pacientka s karcinómom orofaryngu liečená rádioterapiou s konkomitantným podávaním cetuximabu

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.; MUDr. Nataša Džunková; MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.

Číslo 1 / 2011

Chondroprotektíva v prevencii karcinómu pľúc – štúdia VITAL

Číslo 1 / 2011

Asterosaponín-1: budúcnosť u karcinómu pľúc?

Číslo 1 / 2011

trastuzumab

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 1 / 2011

pazopanib

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2011

Klinický prínos lapatinibu u pacientok s pokročilým HER2-pozitívnym karcinómom prsníka

Číslo 1 / 2011

Zníženie výskytu exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc pri liečbe tiotropiom v porovnaní so salmeterolom – štúdia POET-COPD

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Prediktívne markery liečby sorafenibom, jeho dlhodobá bezpečnosť a účinnosť v závislosti od predchádzajúcej aplikácie cytokínov – tri subanalýzy štúdie TARGET

Číslo 1 / 2011

Účinnosť gefitinibu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2011

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2011

Sekvenční terapie renálního karcinomu

Doc. MUDr. Igor Puzanov, MSCI, FACP

Číslo 1 / 2011

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacientov s non-hodgkinským lymfómom – výsledky integrovanej analýzy

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostných metastáz

Číslo 1 / 2011

Trastuzumab u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka – výsledky štúdie HERA po 4-ročnom sledovaní

Číslo 1 / 2011

Trastuzumab u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka – výsledky štúdie HERA po 4-ročnom sledovaní

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Pemetrexed vs. placebo v udržiavacej liečbe pacientov s pokročilým nonskvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PARAMOUNT

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.