Neurológia

 

Ročník 2018

Tolvaptán zlepšuje prognózu chorých so srdcovým zlyhaním

Číslo 1 / 2018

Farmakoterapia a tehotenstvo u ženy s roztrúsenou sklerózou

MUDr. Olga Zapletalová

Číslo 1 / 2018

Glatiramer acetát u žien v tehotenstve

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Okrelizumab v liečbe primárne progredujúcej sclerosis multiplex: štúdia ORATORIO

Číslo 2 / 2017

Vírusové infekcie a ich reaktivácia u imunosuprimovaných pacientov s roztrúsenou sklerózou

Mgr. Miroslav Zajac; MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Dlhodobá bezpečnosť a znášanlivosť glatiramer acetátu v dávke 20 mg v terapii relabujúcej roztrúsenej sklerózy

Číslo 1 / 2017

Dlhodobá bezpečnosť a znášanlivosť glatiramer acetátu v dávke 20 mg v terapii relabujúcej roztrúsenej sklerózy

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Jiří Piťha

 

Ročník 2016

Účinnosť a bezpečnosť glatiramer acetátu v reálnej klinickej praxi, adherencia pacientov k tejto liečbe a jej vplyv na spasticitu pri roztrúsenej skleróze

Číslo 2 / 2016

Účinnosť a bezpečnosť glatiramer acetátu v reálnej klinickej praxi, adherencia pacientov k tejto liečbe a jej vplyv na spasticitu pri roztrúsenej skleróze

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Multiple Sclerosis Management 2016: A Lifetime of Treatment

MUDr. Monika Virágová

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2012

fampridín

Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

Číslo 2 / 2012

Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 2 / 2012

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť natalizumabu u pacientov s roztrúsenou sklerózou a význam východiskových charakteristík – aktualizované výsledky štúdie TOP

Číslo 2 / 2012

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.