Hematoonkológia

 

Ročník 2017

14. medzinárodná konferencia o malígnych lymfómoch – Lugano 2017

MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Číslo 2 / 2017

 

Ročník 2016

Klaritromycín podporuje toxicitu talidomidu

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitivitou Filadelfského chromozómu

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitivitou Filadelfského chromozómu

Číslo 2 / 2016

Aktualizácia výsledkov klinickej štúdie PACE (2016) - komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Akalabrutinib pri relabujúcej chronickej lymfocytovej leukémii

Číslo 2 / 2016

Lenalidomid u pacientky s primárnou myelofibrózou

MUDr. Kamil Diľ; MUDr. Beáta Pacanová; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie

MUDr. Alexander Wild

Číslo 2 / 2016

Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom – kazuistika pacientky v blastovej kríze chronickej myelocytovej leukémie

MUDr. Katarína Slezáková, PhD.; MUDr. Zuzana Sninská, PhD.; MUDr. Antónia Hatalová; MUDr. Eva Demečková; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.; doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe Ph-pozitívnej chronickej myelocytovej leukémie rezistentnej voči inhibítorom tyrozínkinázy 1. a 2. generácie

MUDr. Adriana Kafková, PhD.; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Číslo 2 / 2016

 

Ročník 2013

Význam metyltransferáz v liečbe hematologických malignít

Číslo 1 / 2013

Nákladová efektivita azolov u pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou

Číslo 1 / 2013

Bosutinib v liečbe chronickej myeloidnej leukémie

Číslo 1 / 2013

Význam ginsenoidov v liečbe akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 1 / 2013

Quizartinib – novinka v liečbe leukémie

Číslo 1 / 2013

Ľahko zvládnuteľné nežiaduce účinky imatinibu?

Číslo 1 / 2013

Význam reziduálnej aktivity tyrozínkinázových inhibítorov

Číslo 1 / 2013

Dasatinib v liečbe skvamocelulárneho karcinómu hrtana

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Cytarabín a klofarabín pri relabujúcej či refraktérnej forme AML

Číslo 2 / 2012

Akútna myeloidná leukémia: nádej skrytá v inhibítoroch metyltransferázy

Číslo 2 / 2012

Mutácie FLT3 ako cieľová štruktúra pre budúcu liečbu AML

Číslo 2 / 2012

Modifikovaná asparagináza v liečbe akútnej lymfoblastickej leukémie

Číslo 2 / 2012

Blinatumomab: nová liečba hematoonkologických ochorení

Číslo 2 / 2012

Bosutinib vs. imatinib v liečbe CML: štúdia BELA

Číslo 2 / 2012

Pentamidín ako senzitizér leukemických buniek

Číslo 2 / 2012

Kombinovaná liečba decitabínom u chorých s akútnou myeloidnou leukémiou

Číslo 2 / 2012

Význam kyseliny ursodeoxycholovej pri akútnej lymfoblastickej leukémii

Číslo 2 / 2012

Lenalidomid pri hematologických malignitách

Číslo 2 / 2012

Ofatumumab v liečbe B-bunkových hematologických malignít

Číslo 2 / 2012

Lieková rezistencia u chorých s akútnou leukémiou

Číslo 2 / 2012

Azacitidín v liečbe myelodysplastického syndrómu

Číslo 2 / 2012

Brentuximab vedotín v liečbe Hodgkinovho lymfómu

Číslo 2 / 2012

Rituximab v liečbe primárne gastrického B-lymfómu

Číslo 1 / 2012

Navitoclax v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2012

Bosutinib – ďalšia nádej v liečbe CML?

Číslo 1 / 2012

Intratekálny topotekán v liečbe leptomeningeálnej leukémie

Číslo 1 / 2012

Epoetín alfa pri hematoonkologických ochoreniach

Číslo 1 / 2012

Príhody v oblasti CNS pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme a liečbe rituximabom

Číslo 1 / 2012

Význam azacitidínu pri akútnej myeloidnej leukémii

Číslo 1 / 2012

Kombinácia ABVD verzus rádioterapia pri Hodgkinovom lymfóme

Číslo 1 / 2012

Možnosti a limitace farmakoterapie mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Lenka Zahradová

Číslo 1 / 2012

Ročná vs. trojročná aplikácia imatinibu v adjuvantnej liečbe pacientov s operabilným GIST

Číslo 1 / 2012

Prediktívna hodnota včasnej molekulovej odpovede u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze liečených v 1. línii dasatinibom

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Použitie plerixaforu „on demand“ pri mobilizácii periférnych kmeňových buniek u pacientky s mnohopočetným myelómom

MUDr. Michal Zwiewka; MUDr. Katarína Masárová; MUDr. Ján Martinka; Mgr. Hana Pribulová; prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, PhD.; MUDr. Eva Bojtárová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Číslo 1 / 2011

Skúsenosti s bortezomibom v 1. línii liečby mnohopočetného myelómu u pacientov nevhodných na autológnu transplantáciu kmeňových buniek

MUDr. Zdenka Štefániková a spolupracovníci; - MUDr. Katarína Masárová; - MUDr. Alexander Wild; - MUDr. Jana Baňáková; - MUDr. Erika Čellárová; - MUDr. Viera Štulajterová; - MUDr. Emília Flochová; - MUDr. Juraj Chudej; - MUDr. Ľubica Váleková, PhD.; - MUDr. Natália Štecová; - MUDr. Erika Švorcová; - MUDr. Adriana Kafková; - MUDr. Elena Kružliaková; - MUDr. Ľubica Škopková; - doc. MUDr. M. Šimek, PhD.; - MUDr. Alexander Varga

Číslo 1 / 2011

Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

MUDr. Júlia Horáková, PhD.; MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.;MUDr. Ivana Boďová, PhD.; MUDr. Alica Dzurenková;prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH

Číslo 1 / 2011

Vplyv folátu na prežitie u detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou

Číslo 1 / 2011

Cytarabín u akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Ofatumumab, nová anti-CD20 monoklonálna protilátka na liečbu B-bunkových lymfoproliferatívnych ochorení

MUDr. Veronika Ballová

Číslo 1 / 2011

Rituximab v 1. línii liečby chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Dasatinib v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Nové látky v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Králičí antitymocytový globulín (Thymoglobuline) – použitie v hematológii

MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

Číslo 1 / 2011

Nádejné deriváty doxorubicínu

Číslo 1 / 2011

Pimozid je účinný pri rezistencii na inhibítory kináz u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou

Číslo 1 / 2011

Nový inhibítor proteazómu: marizomib

Číslo 1 / 2011

Lenalidomid: jeho miesto v liečbe hematologických malignít

Číslo 1 / 2011

Bevacizumab u myelodysplastického syndrómu

Číslo 1 / 2011

Azacitidín po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek: štúdia RELAZA

Číslo 1 / 2011

Pigmentácia podnebia pri liečbe imatinibom?

Číslo 1 / 2011

CD19: potenciálny cieľ budúcich antileukemík

Číslo 1 / 2011

Imunomodulačné účinky lenalidomidu u chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacientov s non-hodgkinským lymfómom – výsledky integrovanej analýzy

Číslo 1 / 2011

Pemetrexed vs. placebo v udržiavacej liečbe pacientov s pokročilým nonskvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PARAMOUNT

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Mazal

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.