Hematológia

 

Ročník 2013

Kazuistika pacientky s imúnnou trombocytopéniou

MUDr. Stanislav Palášthy

Číslo 1 / 2013

Účinná a bezpečná liečba agonistom receptora pre trombopoetín u pacienta s refraktérnou imúnnou trombocytopéniou

MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

Číslo 1 / 2013

Význam metyltransferáz v liečbe hematologických malignít

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Synergické účinky oxidu arzenitého s bortezomibom

Číslo 2 / 2012

Je protrombogénny potenciál lenalidomidu limitujúci pre jeho použite v liečbe mnohopočetného myelómu?

MUDr. Juraj Chudej, PhD.;MUDr. Juraj Sokol;MUDr. Ľubica Váleková, PhD.;MUDr. Radoslava Šimonová

Číslo 2 / 2012

Úspešná liečba ofatumumabom u pacientky s refraktérnou B-CLL s kožnými infiltrátmi

MUDr. Eva Králiková

Číslo 2 / 2012

Everolimus – nová cielená liečba karcinómu prsníka

Číslo 2 / 2012

Komentár k článku

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Číslo 2 / 2012

Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Cytarabín a klofarabín pri relabujúcej či refraktérnej forme AML

Číslo 2 / 2012

Akútna myeloidná leukémia: nádej skrytá v inhibítoroch metyltransferázy

Číslo 2 / 2012

Mutácie FLT3 ako cieľová štruktúra pre budúcu liečbu AML

Číslo 2 / 2012

Modifikovaná asparagináza v liečbe akútnej lymfoblastickej leukémie

Číslo 2 / 2012

Bosutinib vs. imatinib v liečbe CML: štúdia BELA

Číslo 2 / 2012

Kombinovaná liečba decitabínom u chorých s akútnou myeloidnou leukémiou

Číslo 2 / 2012

Význam kyseliny ursodeoxycholovej pri akútnej lymfoblastickej leukémii

Číslo 2 / 2012

Lenalidomid pri hematologických malignitách

Číslo 2 / 2012

Optimalizácia imunomodulačnej liečby interferónom-β u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Ofatumumab v liečbe B-bunkových hematologických malignít

Číslo 2 / 2012

Účinnosť a bezpečnosť opakovanej liečby bortezomibom u pacientov s mnohopočetným myelómom

Číslo 2 / 2012

Možnosti zlepšenia mobilizácie kmeňových buniek pred autológnou transplantáciou

MUDr. Michal Zwiewka

Číslo 2 / 2012

Lieková rezistencia u chorých s akútnou leukémiou

Číslo 2 / 2012

Azacitidín v liečbe myelodysplastického syndrómu

Číslo 2 / 2012

Brentuximab vedotín v liečbe Hodgkinovho lymfómu

Číslo 2 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z pohľadu preferencie pacientov – výsledky štúdie PISCES

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Rituximab v liečbe primárne gastrického B-lymfómu

Číslo 1 / 2012

Navitoclax v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2012

Bosutinib – ďalšia nádej v liečbe CML?

Číslo 1 / 2012

Príhody v oblasti CNS pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme a liečbe rituximabom

Číslo 1 / 2012

Význam azacitidínu pri akútnej myeloidnej leukémii

Číslo 1 / 2012

Možnosti a limitace farmakoterapie mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Lenka Zahradová

Číslo 1 / 2012

Ročná vs. trojročná aplikácia imatinibu v adjuvantnej liečbe pacientov s operabilným GIST

Číslo 1 / 2012

Prediktívna hodnota včasnej molekulovej odpovede u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze liečených v 1. línii dasatinibom

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Použitie plerixaforu „on demand“ pri mobilizácii periférnych kmeňových buniek u pacientky s mnohopočetným myelómom

MUDr. Michal Zwiewka; MUDr. Katarína Masárová; MUDr. Ján Martinka; Mgr. Hana Pribulová; prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, PhD.; MUDr. Eva Bojtárová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Číslo 1 / 2011

Ofatumumab, nová anti-CD20 monoklonálna protilátka na liečbu B-bunkových lymfoproliferatívnych ochorení

MUDr. Veronika Ballová

Číslo 1 / 2011

eltrombopag

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Rituximab v 1. línii liečby chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Dasatinib v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Nové látky v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Králičí antitymocytový globulín (Thymoglobuline) – použitie v hematológii

MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

Číslo 1 / 2011

Nádejné deriváty doxorubicínu

Číslo 1 / 2011

Pimozid je účinný pri rezistencii na inhibítory kináz u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou

Číslo 1 / 2011

Nový inhibítor proteazómu: marizomib

Číslo 1 / 2011

Lenalidomid: jeho miesto v liečbe hematologických malignít

Číslo 1 / 2011

Bevacizumab u myelodysplastického syndrómu

Číslo 1 / 2011

Azacitidín po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek: štúdia RELAZA

Číslo 1 / 2011

Pigmentácia podnebia pri liečbe imatinibom?

Číslo 1 / 2011

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacientov s non-hodgkinským lymfómom – výsledky integrovanej analýzy

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.