Správy z klinických štúdií

 

Ročník 2019

Intravenózne železo u hemodialyzovaných pacientov

Číslo 1 / 2019

Alpelisib pri pokročilých solídnych tumoroch

Číslo 1 / 2019

Tromboprofylaxia rivaroxabanom u onkologicky chorých

Číslo 1 / 2019

Omadacyklín v liečbe akútnych bakteriálnych infekcií kože a kožných štruktúr

Číslo 1 / 2019

Plerixafor v liečbe WHIM syndrómu

Číslo 1 / 2019

Levodopa neovplyvňuje ďalší priebeh Parkinsonovej choroby

Číslo 1 / 2019

Inovácia v liečbe akútnej intermitentnej porfýrie

Číslo 1 / 2019

Kaplacizumab v liečbe TTP

Číslo 1 / 2019

Sakubitril/valsartan pri akútnom srdcovom zlyhaní

Číslo 1 / 2019

Ibuprofén alebo jeho kombinácia s paracetamolom pri artroplastike bedrového kĺbu?

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Vzťah folátu a fajčenia k prevencii cievnej mozgovej príhody u osôb s hypertenziou

Číslo 2 / 2018

Kardioprotektívne účinky sfingozín-1-fosfátu pri akútnom srdcovom zlyhaní

Číslo 2 / 2018

Vplyv fixnej kombinácie sakubitril/valsartan na kognitívne funkcie

Číslo 2 / 2018

Kardioprotektívne účinky perioperačne podaného levosimendanu

Číslo 1 / 2018

Diltiazem IR v porovnaní s intravenóznym diltiazemom v liečbe fibrilácie predsiení

Číslo 1 / 2018

Vazopresín v liečbe srdcového zlyhania

Číslo 1 / 2018

Puerarín: potenciálne nová terapia srdcového zlyhania

Číslo 1 / 2018

Tolvaptán zlepšuje prognózu chorých so srdcovým zlyhaním

Číslo 1 / 2018

Bezpečnosť gliptínov

Číslo 1 / 2018

Ikodextrín znižuje riziko srdcového zlyhania u osôb liečených peritoneálnou dialýzou

Číslo 1 / 2018

Význam liečby pacientov s CHOPN kombináciou indakaterolu a glykopyrronia

Číslo 1 / 2018

Statíny a remodelácia ľavej srdcovej komory

Číslo 1 / 2018

Labetalol v porovnání s nifedipínom v liečbe hypertenzie u gravidných žien

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Midostaurín plus chemoterapia v liečbe akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 2 / 2017

Nivolumab v liečbe NSCLC štádia IV: štúdia CheckMate 026

Číslo 2 / 2017

Olaparib v liečbe metastázujúceho karcinómu prsníka

Číslo 2 / 2017

Durvalumab po chemorádioterapii pri NSCLC

Číslo 2 / 2017

Okrelizumab v liečbe primárne progredujúcej sclerosis multiplex: štúdia ORATORIO

Číslo 2 / 2017

Liraglutid v liečbe diabetes mellitus 2. typu: štúdia LEADER

Číslo 2 / 2017

Kurkuminoidy ovplyvňujú lipidový profil u diabetikov 2. typu

Číslo 2 / 2017

Inzulín degludek v porovnaní s inzulínom glargin a riziko hypoglykémie u diabetikov 2. typu: štúdia SWITCH 2

Číslo 2 / 2017

Adjuvantný pertuzumab a trastuzumab pri včasnom HER2-pozitivnom karcinóme prsníka: štúdia APHINITY

Číslo 2 / 2017

Abiraterón pri hormonálne neliečenom karcinóme prostaty: štúdia STAMPEDE

Číslo 2 / 2017

Budúca liečba reakcie štepu proti hostiteľovi tamibarotónom?

Číslo 1 / 2017

Daratumumab: nová nádej pre chorých s mnohopočetným myelómom

Číslo 1 / 2017

Monoterapia karfilzomibom pri mnohočetnom myelóme

Číslo 1 / 2017

Kombinovaná liečba karcinómu anu s využitím cetuximabu

Číslo 1 / 2017

Everolimus v liečbe neuroendokrinných tumorov pľúc a gastrointestinálneho traktu: štúdia RADIANT-4

Číslo 1 / 2017

Význam režimu dávkovania kyseliny zoledrónovej u pacientov s kostnými metastázami

Číslo 1 / 2017

Estradiol v nízkej dávke pri pokročilom karcinóme prsníka s rezistenciou voči inhibítorom aromatázy

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Klaritromycín podporuje toxicitu talidomidu

Číslo 2 / 2016

Entrektinib pri metastázujúcom karcinóme kolorekta

Číslo 2 / 2016

Temozolomid v liečbe glioblastómu

Číslo 2 / 2016

Depotná forma leuprorelínu pri karcinóme prostaty

Číslo 2 / 2016

Vplyv androgén-deprivačnej terapie na sexuálne a hormonálne funkcie v liečbe karcinómu prostaty

Číslo 2 / 2016

Treosulfán v liečbe pokročilého karcinómu ovária

Číslo 2 / 2016

Akalabrutinib pri relabujúcej chronickej lymfocytovej leukémii

Číslo 2 / 2016

Sulindak v kombinácii s erlotinibom pri familiárnej adenomatóznej polypóze

Číslo 2 / 2016

Porovnanie anastrozolu a tamoxifénu pri duktálnom karcinóme in situ

Číslo 1 / 2016

Ibrutinib verzus temsirolimus pri refraktérnom lymfóme z plášťových buniek

Číslo 1 / 2016

Význam lenvatinibu pri diferencovanom karcinóme štítnej žľazy

Číslo 1 / 2016

Magnézium a riziko karcinómu pankreasu

Číslo 1 / 2016

Dupilumab v liečbe nosových polypov

Číslo 1 / 2016

Mifepristón v liečbe neresekovateľného meningiómu

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Perspektívna liečba mnohopočetného myelómu

Číslo 2 / 2015

Bendamustín v liečbe mnohopočetného myelómu

Číslo 2 / 2015

Fotodynamická liečba mnohopočetného myelómu sprostredkovaná hypericínom

Číslo 2 / 2015

Elotuzumab v liečbe mnohopočetného myelómu

Číslo 2 / 2015

Down-regulácia myelómom indukovaného regulátora ICOS-L navodená lenalidomidom a dexametazónom

Číslo 2 / 2015

MikroRNA využiteľná ako biomarker nádorového ochorenia

Číslo 2 / 2015

Nová možnosť potenciácie účinku inhibítorov proteazómu

Číslo 2 / 2015

Prvolíniová liečba chronickej lymfocytovej leukémie – metaanalýza

Číslo 2 / 2015

SAIL: nový cieľ v liečbe akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 2 / 2015

Lenalidomid vo svetle nových mechanizmov účinku

Číslo 2 / 2015

Decitabín plus talidomid pri myelodysplastickom syndróme

Číslo 2 / 2015

Kladribín verzus klofarabín v liečbe akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 2 / 2015

Anti-β2-mikroglobulínové monoklonálne protilátky zosilňujú účinky bortezomibu

Číslo 2 / 2015

Daunorubicín v liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Číslo 2 / 2015

Aloperín: nová terapia mnohopočetného myelómu?

Číslo 2 / 2015

Kurkumín a nádorové ochorenia

Číslo 2 / 2015

Pomalidomid v liečbe mnohopočetného myelómu: metaanalýza

Číslo 2 / 2015

Tamoxifén pri včasnom karcinóme prsníka

Číslo 2 / 2015

Lobaplatina či cisplatina s mitomycínom a vinkristínom v liečbe skvamózneho karcinómu krčka maternice

Číslo 2 / 2015

Fragmenty nukleárnej RNA ako biomarker relabujúceho melanómu

Číslo 1 / 2015

Benzopyrény ako látky s významným karcinogénnym potenciálom

Číslo 1 / 2015

Glutatiónové nanočastice so zlatom: nová generácia rádiosenzitizérov

Číslo 1 / 2015

Inhibítory karboanhydrázy: nádej pre chorých s polyrezistentnými tumormi?

Číslo 1 / 2015

Ruxolitinib v liečbe polycythaemia vera

Číslo 1 / 2015

Vismodegib v liečbe bazocelulárneho karcinómu

Číslo 1 / 2015

Protinádorové účinky kadidlovníka

Číslo 1 / 2015

Lymfedém a kvalita života u dlhšie prežívajúcich žien s karcinómom prsníka

Číslo 1 / 2015

Avasimib ako nové chemoterapeutikum

Číslo 1 / 2015

Protónová liečba u chorých s chordómom a chondrosarkómom

Číslo 1 / 2015

Axitinib v liečbe renálneho karcinómu

Číslo 1 / 2015

Rezistencia buniek ovariálneho karcinómu voči karboplatine a taxánom

Číslo 1 / 2015

Optimálna liečba v 2. línii pri metastázujúcom karcinóme obličky

Číslo 1 / 2015

Inhibícia mTOR v liečbe osteosarkómu

Číslo 1 / 2015

Docetaxel v liečbe karcinómu prostaty

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Florizín: inšpirácia pre budúce cytostatiká?

Číslo 2 / 2014

Nové antikoagulanciá v onkológii

Číslo 2 / 2014

Puerarín v liečbe karcinómu pažeráka

Číslo 2 / 2014

Resveratrol plus 5-fluoruracil ako cytostaticky účinná kombinácia

Číslo 2 / 2014

FOLFIRI v liečbe karcinómu kolorekta u osôb starších než 75 rokov

Číslo 2 / 2014

Pembrolizumab v liečbe pokročilého melanómu

Číslo 2 / 2014

Gingerol: budúcnosť v liečbe karcinómu prsníka?

Číslo 2 / 2014

5-fluorouracil v kombinácii s cisplatinou a elektroporáciou u pacientok s karcinómom ovárií

Číslo 2 / 2014

Význam MikroRNA v onkológii

Číslo 2 / 2014

Paládium ako cytostatikum

Číslo 2 / 2014

Ramucirumab v liečbe metastatického melanómu

Číslo 2 / 2014

Eribulín – budúcnosť liečby karcinómu prsníka?

Číslo 1 / 2014

Dlhodobý prínos oktreotidu u chorých s karcinoidným syndrómom

Číslo 1 / 2014

Neoadjuvantná chemoterapia pri uroteliálnom karcinóme

Číslo 1 / 2014

Ramucirumab v liečbe metastázujúceho karcinómu obličky

Číslo 1 / 2014

Cisplatina plus pemetrexed v liečbe mezoteliómu

Číslo 1 / 2014

XELIRI verzus FOLFIRI pri karcinóme kolorekta: metaanalýza

Číslo 1 / 2014

Adjuvantná chemoterapia u pacientov s resekciou NSCLC

Číslo 1 / 2014

Adjuvantný/neoadjuvantný trastuzumab pri HER2-pozitívnom karcinóme prsníka s metastázami

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Posakonazol verzus flukonazol v profylaxii invazívnych hubových infekcií

Číslo 2 / 2013

Plitidepsín plus dakarbazín v liečbe pokročilého melanómu

Číslo 2 / 2013

Deferasirox versus deferiprón pri myelodysplastickom syndróme

Číslo 2 / 2013

Panobinostat: účinný inhibítor histón-deacetyláz

Číslo 2 / 2013

Význam prolongovaného podávania demetylačne pôsobiacich látok

Číslo 2 / 2013

Decitabín v perorálnej liekovej forme?

Číslo 2 / 2013

Rigosertib: cytostatikum s inovatívnym mechanizmom účinku

Číslo 2 / 2013

Decitabín v liečbe myelodysplastického syndrómu

Číslo 2 / 2013

Lenalidomid účinný v liečbe skleritídy

Číslo 2 / 2013

Lenalidomid neovplyvňuje interval QTc

Číslo 2 / 2013

Bezpečnosť ekulizumabu u chorých s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou

Číslo 2 / 2013

Azacitidín v intenzifikovanom režime v liečbe MDS

Číslo 2 / 2013

Azacitidín v porovnaní s decitabínom pri myelodysplastickom syndróme

Číslo 2 / 2013

Úloha nanočastíc pri vývoji vakcín proti melanómu

Číslo 2 / 2013

Ingenol mebutat v liečbe aktinickej keratózy

Číslo 2 / 2013

Význam metyltransferáz v liečbe hematologických malignít

Číslo 1 / 2013

Nákladová efektivita azolov u pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou

Číslo 1 / 2013

Bosutinib v liečbe chronickej myeloidnej leukémie

Číslo 1 / 2013

Význam ginsenoidov v liečbe akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 1 / 2013

Inhibítory histondeacetyláz: Nádej pre chorých s karcinómom prostaty?

Číslo 1 / 2013

Quizartinib – novinka v liečbe leukémie

Číslo 1 / 2013

Ľahko zvládnuteľné nežiaduce účinky imatinibu?

Číslo 1 / 2013

Význam reziduálnej aktivity tyrozínkinázových inhibítorov

Číslo 1 / 2013

Dasatinib v liečbe skvamocelulárneho karcinómu hrtana

Číslo 1 / 2013

Úloha pyruvátdehydrogenázy vo viabilite nádorových buniek

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Synergické účinky oxidu arzenitého s bortezomibom

Číslo 2 / 2012

Nový inhibítor histondeacetylázy: MPT0E028

Číslo 2 / 2012

Akútna myeloidná leukémia: nádej skrytá v inhibítoroch metyltransferázy

Číslo 2 / 2012

Mutácie FLT3 ako cieľová štruktúra pre budúcu liečbu AML

Číslo 2 / 2012

Modifikovaná asparagináza v liečbe akútnej lymfoblastickej leukémie

Číslo 2 / 2012

Blinatumomab: nová liečba hematoonkologických ochorení

Číslo 2 / 2012

Bosutinib vs. imatinib v liečbe CML: štúdia BELA

Číslo 2 / 2012

Pentamidín ako senzitizér leukemických buniek

Číslo 2 / 2012

Kombinovaná liečba decitabínom u chorých s akútnou myeloidnou leukémiou

Číslo 2 / 2012

Význam kyseliny ursodeoxycholovej pri akútnej lymfoblastickej leukémii

Číslo 2 / 2012

Lenalidomid pri hematologických malignitách

Číslo 2 / 2012

Klofarabín: hlbší pohľad na mechanizmus účinku

Číslo 2 / 2012

Ofatumumab v liečbe B-bunkových hematologických malignít

Číslo 2 / 2012

Lieková rezistencia u chorých s akútnou leukémiou

Číslo 2 / 2012

Azacitidín v liečbe myelodysplastického syndrómu

Číslo 2 / 2012

Brentuximab vedotín v liečbe Hodgkinovho lymfómu

Číslo 2 / 2012

Acitretín v liečbe kožného lymfómu

Číslo 2 / 2012

Ruxolitinib verzus najlepšia liečba pri myelofibróze

Číslo 1 / 2012

Rituximab v liečbe primárne gastrického B-lymfómu

Číslo 1 / 2012

Ruxolitinib v liečbe myelofibrózy – výsledky štúdie COMFORT-I

Číslo 1 / 2012

Navitoclax v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2012

Bosutinib – ďalšia nádej v liečbe CML?

Číslo 1 / 2012

Intratekálny topotekán v liečbe leptomeningeálnej leukémie

Číslo 1 / 2012

Epoetín alfa pri hematoonkologických ochoreniach

Číslo 1 / 2012

Príhody v oblasti CNS pri difúznom veľkobunkovom B-lymfóme a liečbe rituximabom

Číslo 1 / 2012

Význam azacitidínu pri akútnej myeloidnej leukémii

Číslo 1 / 2012

Kombinácia ABVD verzus rádioterapia pri Hodgkinovom lymfóme

Číslo 1 / 2012

Vinorelbín verzus paklitaxel pri pokročilej forme NSCLC

Číslo 1 / 2012

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v liečbe karcinómu prsníka

Číslo 1 / 2012

Entinostat: nádejný prístup v liečbe solídnych nádorov

Číslo 1 / 2012

Kombinácia docetaxelu s estramustínom pri lokalizovanom karcinóme prostaty

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Vplyv folátu na prežitie u detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou

Číslo 1 / 2011

Cytarabín u akútnej myeloidnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Chondroprotektíva v prevencii karcinómu pľúc – štúdia VITAL

Číslo 1 / 2011

Asterosaponín-1: budúcnosť u karcinómu pľúc?

Číslo 1 / 2011

Rituximab v 1. línii liečby chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Dasatinib v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Nové látky v liečbe chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Nádejné deriváty doxorubicínu

Číslo 1 / 2011

Pimozid je účinný pri rezistencii na inhibítory kináz u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou

Číslo 1 / 2011

Nový inhibítor proteazómu: marizomib

Číslo 1 / 2011

Lenalidomid: jeho miesto v liečbe hematologických malignít

Číslo 1 / 2011

Bevacizumab u myelodysplastického syndrómu

Číslo 1 / 2011

Azacitidín po transplantácii hematopoetických kmeňových buniek: štúdia RELAZA

Číslo 1 / 2011

Pigmentácia podnebia pri liečbe imatinibom?

Číslo 1 / 2011

CD19: potenciálny cieľ budúcich antileukemík

Číslo 1 / 2011

Imunomodulačné účinky lenalidomidu u chronickej lymfocytárnej leukémie

Číslo 1 / 2011

Denosumab versus kyselina zoledronová u kostných metastáz

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.