Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom

 

Ročník 2019

Paklitaxel v kombinácii s trastuzumabom a pertuzumabom u pacientok s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka – päťročné výsledky štúdie fázy II

Číslo 1 / 2019

Pretrvanie liečebnej odpovede po vysadení metotrexátu u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených tocilizumabom

MUDr. Martina Škamlová

Číslo 1 / 2019

FOLFIRI-3 + aflibercept u predliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Číslo 1 / 2019

Adherencia, perzistencia, glykemická kontrola a náklady u pacientov s diabetes mellitus 2. typu zahajujúcich liečbu dulaglutidom v porovnaní s liraglutidom alebo exenatidom 1x týždenne pri 12-mesačnom sledovaní v reálnej praxi (USA)

Číslo 1 / 2019

Adherencia, perzistencia, glykemická kontrola a náklady u pacientov s diabetes mellitus 2. typu zahajujúcich liečbu dulaglutidom v porovnaní s liraglutidom alebo exenatidom 1x týždenne pri 12-mesačnom sledovaní v reálnej praxi (USA)

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Číslo 1 / 2019

Účinnosť palbociklibu v kombinácii s fulvestrantom pri pokročilom HR-pozitívnom HER2-negatívnom karcinóme prsníka – celkové prežívanie v štúdii PALOMA-3

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Číslo 1 / 2019

Enzalutamid v liečbe mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia PROSPER

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Číslo 1 / 2019

„Rechallenge“ v liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez mutácie RAS a BRAF

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdii

MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

Preferencie agonistov receptora pre GLP-1 u pacientov s DM 2. typu doposiaľ neliečených injekčnými liekmi – dulaglutid vs. liraglutid

Číslo 1 / 2019

Ribociklib s endokrinnou terapiou u premenopauzálnych žien s HR-pozitívnym pokročilým karcinómom prsníka – štúdia MONALEESA-7

Číslo 1 / 2019

Ribociklib s endokrinnou terapiou u premenopauzálnych žien s HR-pozitívnym pokročilým karcinómom prsníka – štúdia MONALEESA-7

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnosť ribociklibu s fulvestrantom v liečbe HR-pozitívneho HER2-negatívneho pokročilého karcinómu prsníka – štúdia MONALEESA-3

Číslo 1 / 2019

Účinnosť ribociklibu s fulvestrantom v liečbe HR-pozitívneho HER2-negatívneho pokročilého karcinómu prsníka – štúdia MONALEESA-3

Číslo 1 / 2019

Komentár k štúdiám

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

neoBezpečnosť a znášanlivosť vildagliptínu – prehľad súčasných poznatkov

Číslo 1 / 2019

Trastuzumab emtanzín v liečbe reziduálneho invazívneho HER2-pozitívneho karcinómu prsníka – štúdia KATHERINE

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Umeklidínium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientov so stredne závažnými symptómami CHOCHP doposiaľ neliečených udržiavacou liečbou – post hoc analýza

Číslo 2 / 2018

Dlhodobá bezpečnosť a účinnosť vismodegibu v liečbe bazocelulárneho karcinómu – štúdia ERIVANCE BCC

Číslo 2 / 2018

Dlhodobá bezpečnosť a účinnosť vismodegibu v liečbe bazocelulárneho karcinómu – štúdia ERIVANCE BCC

Číslo 2 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Deeskalácia dlhodobej terapie trojkombináciou liečiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientov s CHOCHP – štúdia SUNSET

Číslo 2 / 2018

Účinnosť a znášanlivosť režimu FOLFOX-4 ± cetuximab v 1. línii liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s divokým typom génu RAS

Číslo 2 / 2018

Účinnosť a znášanlivosť režimu FOLFOX-4 ± cetuximab v 1. línii liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s divokým typom génu RAS

Číslo 2 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Silvia Jurišová

Porovnanie biologickej liečby, non-TNF terapie, a druhej anti-TNF terapie u pacientov s reumatoidnou artritídou s nedostatočnou odpoveďou na prvú anti-TNF liečbu – štúdia ROC

Číslo 2 / 2018

Porovnanie biologickej liečby, non-TNF terapie, a druhej anti-TNF terapie u pacientov s reumatoidnou artritídou s nedostatočnou odpoveďou na prvú anti-TNF liečbu – štúdia ROC

Číslo 2 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Soňa Tomková, PhD.

Účinnosť fixnej kombinácie netupitant/palonosetrón vs. aprepitant/granisetrón u pacientov s vysoko emetogénnou chemoterapiou – porovnanie head-to-head

Číslo 1 / 2018

Účinnosť fixnej kombinácie netupitant/palonosetrón vs. aprepitant/granisetrón u pacientov s vysoko emetogénnou chemoterapiou – porovnanie head-to-head

Číslo 1 / 2018

Komentár k štúdii

MUDr. Milada Veselá

Dlhodobá bezpečnosť adalimumabu: infekcie, odpoveď na vakcináciu a tehotenstvo u pacientov s reumatoidnou artritídou

MUDr. Kristína Brázdilová

Číslo 1 / 2018

Sledovanie biomarkerov v štúdii VELOUR – vplyv mutácií RAS, BRAF a lokalizácie nádoru na účinnosť liečby afliberceptom

Číslo 1 / 2018

Sledovanie biomarkerov v štúdii VELOUR – vplyv mutácií RAS, BRAF a lokalizácie nádoru na účinnosť liečby afliberceptom

Číslo 1 / 2018

Úloha a význam biomarkerov pri liečbe anti-VEGF inhibítormi – dosiahli sme pokrok? (Komentár k štúdii)

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Alektinib v monoterapii použitý v 1. línii liečby pacientov s ALK-pozitívnym pokročilým NSCLC – hodnotenie EUnetHTA

Číslo 1 / 2018

Glatiramer acetát u žien v tehotenstve

Číslo 1 / 2018

Päťročná účinnosť a bezpečnosť monoterapie tocilizumabom pri reumatoidnej artritíde: pokračovanie štúdie AMBITION

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Kabozantinib vs. everolimus v liečbe pacientov s pokročilým karcinómom obličky – finálne výsledky štúdie METEOR

Číslo 2 / 2017

Atezolizumab verzus docetaxel u pacientov s predliečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia OAK

Číslo 2 / 2017

Sekvenčná liečba metastatického, kastračne rezistentného karcinómu prostaty – aktualizované výsledky z medzinárodnej databázy FLAC

Číslo 2 / 2017

Aktivita kabazitaxelu u pacientov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty po terapii liekmi s vplyvom na androgénny receptor

Číslo 2 / 2017

Účinnosť kabazitaxelu, abiraterónu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenčnej liečbe u pacientov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty – retrospektívna štúdia CATS

Číslo 2 / 2017

Palbociklib v liečbe HR+ a HER2– karcinómu prsníka v porovnaní s chemoterapiou – prehľad štúdií a sieťová metaanalýza

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia netupitant/palonosetrón v antiemetickej liečbe pacientok s karcinómom prsníka

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia netupitant/palonosetrón v antiemetickej liečbe pacientok s karcinómom prsníka

Číslo 2 / 2017

Nauzeu a vracanie po chemoterapii možno úspešne eliminovať v rámci prevencie (komentár)

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Fixná kombinácia trifluridín/tipiracil s bevacizumabom u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – štúdia C-TASK FORCE

Číslo 2 / 2017

Fixná kombinácia trifluridín/tipiracil s bevacizumabom u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – štúdia C-TASK FORCE

Číslo 2 / 2017

Komentář ke studii

panitumuMUDr. Eugen Kubala

Dlhodobá bezpečnosť a znášanlivosť glatiramer acetátu v dávke 20 mg v terapii relabujúcej roztrúsenej sklerózy

Číslo 1 / 2017

Dlhodobá bezpečnosť a znášanlivosť glatiramer acetátu v dávke 20 mg v terapii relabujúcej roztrúsenej sklerózy

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Jiří Piťha

Výskyt nežiaducich účinkov pri terapii sorafenibom a ich súvislosť s dĺžkou celkového prežívania u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Číslo 1 / 2017

Výskyt nežiaducich účinkov pri terapii sorafenibom a ich súvislosť s dĺžkou celkového prežívania u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Krizotinib v 1. línii liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s prestavbou génu ALK

Číslo 1 / 2017

Krizotinib v 1. línii liečby pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s prestavbou génu ALK

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Vemurafenib a kobimetinib v liečbe pacientov s malígnym melanómom s mutáciou génu BRAF – štúdia coBRIM

Číslo 1 / 2017

Adjuvantná liečba sunitinibom u pacientov s renálnym karcinómom a vysokým rizikom rekurencie po nefrektómii – štúdia S-TRAC

Číslo 1 / 2017

antiÚčinnosť a bezpečnosť afliberceptu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – retrospektívna štúdia z reálnej praxe

Číslo 1 / 2017

antiÚčinnosť a bezpečnosť afliberceptu u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – retrospektívna štúdia z reálnej praxe

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Prediktívne faktory účinnosti liečby kombináciou dabrafenibu a trametinibu u pacientov s malígnym melanómom – poolovaná analýza randomizovaných štúdií

Číslo 1 / 2017

Prediktívne faktory účinnosti liečby kombináciou dabrafenibu a trametinibu u pacientov s malígnym melanómom – poolovaná analýza randomizovaných štúdií

Číslo 1 / 2017

Komentár k štúdii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Kombinácia dabrafenibu a trametinibu u pacientov s pokročilým melanómom – výsledky štúdie COMBI-v po troch rokoch sledovania

Číslo 1 / 2017

Certolizumab pegol vs. adalimumab v terapii pacientov s reumatoidnou artritídou – štúdia EXXELERATE

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Everolimus v liečbe neuroendokrinných nádorov pľúc a gastrointestinálneho traktu

Číslo 2 / 2016

Everolimus v liečbe neuroendokrinných nádorov pľúc a gastrointestinálneho traktu

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Tomáš Šálek

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitivitou Filadelfského chromozómu

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitivitou Filadelfského chromozómu

Číslo 2 / 2016

Aktualizácia výsledkov klinickej štúdie PACE (2016) - komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Účinnosť a bezpečnosť glatiramer acetátu v reálnej klinickej praxi, adherencia pacientov k tejto liečbe a jej vplyv na spasticitu pri roztrúsenej skleróze

Číslo 2 / 2016

Účinnosť a bezpečnosť glatiramer acetátu v reálnej klinickej praxi, adherencia pacientov k tejto liečbe a jej vplyv na spasticitu pri roztrúsenej skleróze

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Paklitaxel v kombinácii s bevacizumabom v porovnaní s monoterapiou paklitaxelom v 1. línii liečby pacientok s HER2-negatívnym karcinómom prsníka – štúdia z reálnej klinickej praxe

Číslo 2 / 2016

Kombinácia docetaxelu s nintedanibom v porovnaní s docetaxelom a placebom u pacientov s už predtým liečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia fázy III LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2016

Kombinácia docetaxelu s nintedanibom v porovnaní s docetaxelom a placebom u pacientov s už predtým liečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia fázy III LUME-Lung 1

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Sunitinib v porovnaní s pazopanibom v 1. línii pri metastatickom karcinóme obličky – výsledky z databázy IMDC

Číslo 2 / 2016

Sunitinib v porovnaní s pazopanibom v 1. línii pri metastatickom karcinóme obličky – výsledky z databázy IMDC

Číslo 2 / 2016

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Účinnosť afliberceptu + FOLFIRI v 2. línii liečby metastatického karcinómu čreva

Číslo 2 / 2016

Účinnosť a bezpečnosť kabazitaxelu v reálnej klinickej praxi

Číslo 2 / 2016

Bezpečnosť a účinnosť fixnej kombinácie netupitant/palonosetrón v prevencii chemoterapiou indukovanej nevoľnosti a vracania

Číslo 1 / 2016

Antiemetická kombinácia netupitantu s palonosetrónom v jednej tablete (komentár)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Číslo 1 / 2016

Antiemetická kombinácia netupitantu s palonosetrónom v jednej tablete (komentár)

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Brentuximab vedotín v konsolidačnej liečbe po vysokodávkovanej liečbe s autológnou transplantáciou krvotvorných buniek u pacientov s rizikovým Hodgkinovým lymfómom

MUDr. Miriam Ladická

Číslo 1 / 2016

Udržiavacia liečba kapecitabínom a bevacizumabom v porovnaní s bevacizumabom samotným po počiatočnej 1. línii liečby bevacizumabom a docetaxelom u pacientok s HER2-negatívnym metastatickým karcinómom prsníka – štúdia IMELDA

Číslo 1 / 2016

Ťažká neutropénia počas liečby kabazitaxelom pre karcinóm prostaty je spojená s predĺžením prežívania – post-hoc analýza štúdie TROPIC

Číslo 1 / 2016

Ťažká neutropénia počas liečby kabazitaxelom pre karcinóm prostaty je spojená s predĺžením prežívania – post-hoc analýza štúdie TROPIC

Číslo 1 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitívnym Filadelfským chromozómom

Číslo 1 / 2016

Ponatinib v liečbe leukémií s pozitívnym Filadelfským chromozómom

Číslo 1 / 2016

Komentár k štúdii

MUDr. Daniela Žáčková, PhD.

Fenofibrát v kombinácii so statínom vs. zdvojnásobenie dávky statínu – systematický prehľad a metaanalýza

Číslo 1 / 2016

Kardiovaskulárna bezpečnosť vildagliptínu – metaanalýza u viac ako 17 000 pacientov

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Kombinácia everolimu s exemestanom v liečbe chorých s hormonálne pozitívnym karcinómom prsníka: priebežné výsledky štúdie BRAWO

Číslo 2 / 2015

Kombinácia everolimu s exemestanom v liečbe chorých s hormonálne pozitívnym karcinómom prsníka: priebežné výsledky štúdie BRAWO

Číslo 2 / 2015

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Detekcia a dynamické zmeny mutácií EGFR z cirkulujúcej nádorovej DNA ako prediktor prežitia u chorých s nemalobunkovým karcinómom pľúc liečených erlotinibom a chemoterapiou v 1. línii

Číslo 2 / 2015

Detekcia a dynamické zmeny mutácií EGFR z cirkulujúcej nádorovej DNA ako prediktor prežitia u chorých s nemalobunkovým karcinómom pľúc liečených erlotinibom a chemoterapiou v 1. línii

Číslo 2 / 2015

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Omalizumab pri chronickej spontánnej urtikárii: systematický prehľad a metaanalýza

Číslo 2 / 2015

Porovnanie štúdie CONCUR so štúdiou CORRECT

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2015

Predĺženie doby prežívania pacientov s novo diagnostikovaným metastatickým karcinómom prostaty – štúdia STAMPEDE

Číslo 2 / 2015

Predĺženie doby prežívania pacientov s novo diagnostikovaným metastatickým karcinómom prostaty – štúdia STAMPEDE

Číslo 2 / 2015

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Výsledky sekvencie pazopanib → inhibítor mTOR u pacientov s pokročilým karcinómom obličkových buniek v podmienkach bežnej praxe

Číslo 2 / 2015

Výsledky sekvencie pazopanib → inhibítor mTOR u pacientov s pokročilým karcinómom obličkových buniek v podmienkach bežnej praxe

Číslo 2 / 2015

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Palbociclib v liečbe HR+ HER– karcinómu prsníka – štúdia PALOMA 3

Číslo 2 / 2015

Vplyv predchádzajúcej liečby docetaxelom na účinnosť rádia-223 u pacientov s karcinómom prostaty rezistentným voči kastrácii – subanalýza štúdie ALSYMPCA

Číslo 1 / 2015

Vplyv predchádzajúcej liečby docetaxelom na účinnosť rádia-223 u pacientov s karcinómom prostaty rezistentným voči kastrácii – subanalýza štúdie ALSYMPCA

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Odporúčania pre liečbu krizotinibom u pacientov s NSCLC s prestavbou génu ALK – konsenzus panelu odborníkov

Číslo 1 / 2015

Odporúčania pre liečbu krizotinibom u pacientov s NSCLC s prestavbou génu ALK – konsenzus panelu odborníkov

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

MUDr. Zuzana Pribulová

Palbociclib, inhibítor cyklín-dependentnej kinázy 4/6, v kombinácii s letrozolom v prvej línii liečby pokročilého karcinómu prsníka: randomizovaná štúdia PALOMA-1/TRIO-18

Číslo 1 / 2015

Palbociclib, inhibítor cyklín-dependentnej kinázy 4/6, v kombinácii s letrozolom v prvej línii liečby pokročilého karcinómu prsníka: randomizovaná štúdia PALOMA-1/TRIO-18

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc

Účinnosť dapagliflozínu na glykémiu a kardiovaskulárne rizikové faktory u vysokorizikových pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2015

Účinnosť dapagliflozínu na glykémiu a kardiovaskulárne rizikové faktory u vysokorizikových pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Bevacizumab v liečbe starších pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc – subanalýza štúdie ARIES

Číslo 1 / 2015

Bevacizumab v liečbe starších pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc – subanalýza štúdie ARIES

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

MUDr. Mária Černá, CSc.

Sekukinumab v terapii pacientov s ložiskovou psoriázou – výsledky dvoch štúdií fázy III

Číslo 1 / 2015

Sekukinumab v terapii pacientov s ložiskovou psoriázou – výsledky dvoch štúdií fázy III

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť afliberceptu v kombinácii s FOLFIRI u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – analýza štúdie VELOUR

Číslo 1 / 2015

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť afliberceptu v kombinácii s FOLFIRI u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – analýza štúdie VELOUR

Číslo 1 / 2015

Komentár k štúdii

MUDr. Marián Kakalejčík

Celkové prežívanie pacientov s pokročilým adenokarcinómom pľúc s mutáciami receptora pre epidermový rastový faktor: poolovaná analýza štúdií LUX-Lung 3 a LUX-Lung 6

MUDr. Juraj Mazal

Číslo 1 / 2015

Sorafenib v liečbe lokálne pokročilého alebo metastatického diferencovaného karcinómu štítnej žľazy nereagujúceho na liečbu rádioaktívnym jódom: randomizovaná štúdia fázy III

Číslo 1 / 2015

Fixná kombinácia linagliptínu a metformínu v liečbe pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Číslo 1 / 2015

Účinnosť a bezpečnosť lixisenatidu u pacientov s diabetom 2. typu vo vekovej skupine ≥ 65 rokov a ≥ 75 rokov

Číslo 1 / 2015

Enzalutamid v liečbe metastatického kastračne rezistentného karcinómu bez predchádzajúcej chemoterapie – štúdia PREVAIL

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Alirokumab vs. ezetimib u pacientov s hypercholesterolémiou – štúdia ODYSSEY MONO

Číslo 2 / 2014

Afatinib v 1. línii liečby NSCLC s mutáciou EGFR – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Afatinib v 1. línii liečby NSCLC s mutáciou EGFR – metaanalýza

Číslo 2 / 2014

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Aflibercept vs. placebo v kombinácii s fluorouracilom, leukovorínom a irinotekánom u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – podskupinová analýza štúdie VELOUR

Číslo 2 / 2014

Aflibercept vs. placebo v kombinácii s fluorouracilom, leukovorínom a irinotekánom u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – podskupinová analýza štúdie VELOUR

Číslo 2 / 2014

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Kabazitaxel predlžuje prežívanie a tlmí bolesť u mužov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia TROPIC

Číslo 2 / 2014

Kabazitaxel predlžuje prežívanie a tlmí bolesť u mužov s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty – štúdia TROPIC

Číslo 2 / 2014

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Bezpečnosť a účinnosť vemurafenibu u pacientov s malígnym melanómom s mutáciami BRAF V600E a BRAF V600K – predĺžené sledovanie štúdie BRIM-3

Číslo 2 / 2014

Bezpečnosť a účinnosť vemurafenibu u pacientov s malígnym melanómom s mutáciami BRAF V600E a BRAF V600K – predĺžené sledovanie štúdie BRIM-3

Číslo 2 / 2014

Komentár k štúdiám

MUDr. Róbert Godál

Vemurafenib u pacientov s malígnym melanómom s mutáciou BRAF V600 a symptomatickými mozgovými metastázami

Číslo 2 / 2014

Vemurafenib u pacientov s malígnym melanómom s mutáciou BRAF V600 a symptomatickými mozgovými metastázami

Číslo 2 / 2014

Komentár k štúdiám

MUDr. Róbert Godál

Účinnosť a bezpečnosť udržiavacej liečby pemetrexedom u pacientov s pokročilým non-skvamóznym NSCLC po indukčnej terapii pemetrexedom + cisplatinou – porovnanie štúdií JMBD a PARAMOUNT

Číslo 2 / 2014

Účinnosť a bezpečnosť udržiavacej liečby pemetrexedom u pacientov s pokročilým non-skvamóznym NSCLC po indukčnej terapii pemetrexedom + cisplatinou – porovnanie štúdií JMBD a PARAMOUNT

Číslo 2 / 2014

Komentár k porovnávacej analýze

MUDr. Peter Kasan

Everolimus v terapii chorých s pokročilým HER2-pozitívnym karcinómom prsníka po zlyhaní trastuzumabu – štúdia BOLERO-3

Číslo 2 / 2014

Erlotinib v kombinácii s bevacizumabom v 1. línii liečby pacientov s pokročilým non-skvamóznym NSCLC s pozitivitou mutácií EGFR – štúdia JO25567

Číslo 2 / 2014

Postavenie chemoterapie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty s progresiou po liečbe docetaxelom – odporúčania expertov

Číslo 1 / 2014

Postavenie chemoterapie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty s progresiou po liečbe docetaxelom – odporúčania expertov

Číslo 1 / 2014

Komentár k článku: Postavenie chemoterapie v liečbe kastračne rezistentného karcinómu prostaty s progresiou po liečbe docetaxelom – odporúčania expertov

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Afatinib v terapii nemalobunkového pľúcneho karcinómu po zlyhaní chemoterapie, erlotinibu aj gefitinibu – subanalýzy štúdie LUX-Lung 1

Číslo 1 / 2014

Afatinib v terapii nemalobunkového pľúcneho karcinómu po zlyhaní chemoterapie, erlotinibu aj gefitinibu – subanalýzy štúdie LUX-Lung 1

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Rádium-223 v liečbe metastatického karcinómu prostaty

Číslo 1 / 2014

Rádium-223 v liečbe metastatického karcinómu prostaty

Číslo 1 / 2014

Komentár k novému lieku

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Bezpečnosť liečby sorafenibom u pacientov s inoperabilným karcinómom pečene v podmienkach bežnej klinickej praxe

Číslo 1 / 2014

Účinnosť a bezpečnosť ipilimumabu u pacientov s metastatickým melanómom prežívajúcich dlhšie než dva roky po liečbe

Číslo 1 / 2014

Účinnosť a bezpečnosť ipilimumabu u pacientov s metastatickým melanómom prežívajúcich dlhšie než dva roky po liečbe

Číslo 1 / 2014

Komentár k štúdii

MUDr. Zuzana Hlavatá

Intermitentná chemoterapia v kombinácii s intermitentne vs. kontinuálne aplikovaným cetuximabom v 1. línii liečby pokročilého kolorektálneho karcinómu – štúdia COIN-B

Číslo 1 / 2014

Pazopanib v liečbe metastatických sarkómov mäkkých tkanív

Číslo 1 / 2014

Pazopanib v liečbe metastatických sarkómov mäkkých tkanív

Číslo 1 / 2014

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Pazopanib pri udržiavacej liečbe pokročilého karcinómu vaječníkov a vajcovodov alebo primárneho karcinómu peritonea u žien bez progresie po prvolíniovej chemoterapii: štúdia AGO-OVAR16

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Pertuzumab plus trastuzumab v kombinácii so štandardnou neoadjuvantnou chemoterapiou u pacientov s HER2-pozitívnym včasným karcinómom prsníka: randomizovaná štúdia kardiálnej bezpečnosti fázy II klinického hodnotenia (TRYPHAENA)

Číslo 2 / 2013

Randomizované porovnanie režimu FOLFIRI s cetuximabom proti režimu FOLFIRI s bevacizumabom v liečbe 1. línie metastatického kolorektálneho karcinómu s nemutovaným génom KRAS: nemecká štúdia AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 2 / 2013

Randomizované porovnanie režimu FOLFIRI s cetuximabom proti režimu FOLFIRI s bevacizumabom v liečbe 1. línie metastatického kolorektálneho karcinómu s nemutovaným génom KRAS: nemecká štúdia AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Randomizované porovnanie režimu FOLFIRI s cetuximabom proti režimu FOLFIRI s bevacizumabom v liečbe 1. línie metastatického kolorektálneho karcinómu s nemutovaným génom KRAS: nemecká štúdia AIO KRK-0306 (FIRE-3)

Číslo 2 / 2013

Aktualizované výsledky štúdie FIRE-3 z kongresu WCGC (komentár k štúdii)

Pemetrexed vs. erlotinib u predliečených pacientov s NSCLC – štúdia HORG

Číslo 2 / 2013

Pemetrexed vs. erlotinib u predliečených pacientov s NSCLC – štúdia HORG

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Sevelamer a ovplyvnenie mortality u osôb s chronicky zlyhávajúcimi obličkami – štúdia INDEPENDENT

Číslo 2 / 2013

Sevelamer a ovplyvnenie mortality u osôb s chronicky zlyhávajúcimi obličkami – štúdia INDEPENDENT

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA

Krizotinib vs. chemoterapia v liečbe pokročilého ALK-pozitívneho karcinómu pľúc

Číslo 2 / 2013

Krizotinib vs. chemoterapia v liečbe pokročilého ALK-pozitívneho karcinómu pľúc

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Peter Kasan

Axitinib vs. sorafenib v 2. línii liečby pokročilého renálneho karcinómu – aktualizované dáta zo štúdie fázy III

Číslo 2 / 2013

Axitinib vs. sorafenib v 2. línii liečby pokročilého renálneho karcinómu – aktualizované dáta zo štúdie fázy III

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Lapatinib v kombinácii s kapecitabínom u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka a mozgovými metastázami – štúdia LANDSCAPE

Číslo 2 / 2013

Lapatinib v kombinácii s kapecitabínom u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka a mozgovými metastázami – štúdia LANDSCAPE

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

FOLFOX4 + cetuximab v režime 1x týždenne vs. každý druhý týždeň v 1. línii u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom a wild-type génom KRAS – štúdia CECOG

Číslo 2 / 2013

FOLFOX4 + cetuximab v režime 1x týždenne vs. každý druhý týždeň v 1. línii u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom a wild-type génom KRAS – štúdia CECOG

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Everolimus – nová možnosť v liečbe pokročilých pankreatických neuroendokrinných tumorov

Číslo 2 / 2013

Porovnanie liečby samotným pemetrexedom a kombináciou karboplatiny s pemetrexedom u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc a PS 2 podľa ECOG

Číslo 2 / 2013

Porovnanie liečby samotným pemetrexedom a kombináciou karboplatiny s pemetrexedom u pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc a PS 2 podľa ECOG

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pomalidomid v kombinácii s nízkodávkovaným dexametazónom u pacientov s mnohopočetným myelómom rezistentným voči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo 2 / 2013

Pomalidomid v kombinácii s nízkodávkovaným dexametazónom u pacientov s mnohopočetným myelómom rezistentným voči bortezomibu a lenalidomidu

Číslo 2 / 2013

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Účinnosť sorafenibu u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom refraktérnych na transartériovú chemoembolizáciu

Číslo 2 / 2013

Everolimus vs. sunitinib v sekvenčnej liečbe metastatického renálneho karcinómu – štúdia RECORD-3

Číslo 2 / 2013

Bevacizumab v kombinácii s temozolomidom a rádioterapiou u pacientov s novo diagnostikovaným glioblastómom – štúdia AVAglio

Číslo 2 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed alebo docetaxel v terapii pacientov s pokročilým ALK-pozitívnym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PROFILE 1007

Číslo 1 / 2013

Crizotinib vs. pemetrexed alebo docetaxel v terapii pacientov s pokročilým ALK-pozitívnym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PROFILE 1007

Číslo 1 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Regorafenib v monoterapii už liečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom – štúdia CORRECT

Číslo 1 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledrónová v prevencii kostných príhod – integrovaná analýza troch štúdií

Číslo 1 / 2013

Denosumab vs. kyselina zoledrónová v prevencii kostných príhod – integrovaná analýza troch štúdií

Číslo 1 / 2013

Komentár k štúdii

MUDr. Kristina Križanová

 

Ročník 2012

Subkutánne vs. intravenózne podanie trastuzumabu v (neo)adjuvancii u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka štádia I–III: štúdia HannaH

Číslo 2 / 2012

Subkutánne vs. intravenózne podanie trastuzumabu v (neo)adjuvancii u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka štádia I–III: štúdia HannaH

Číslo 2 / 2012

Studie HannaH – stejný účinek, ale větší komfort (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Predĺženie prežitia u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty pri liečbe abiraterón acetátom

Číslo 2 / 2012

Predĺženie prežitia u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty pri liečbe abiraterón acetátom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla

Everolimus – nová cielená liečba karcinómu prsníka

Číslo 2 / 2012

Everolimus – nová cielená liečba karcinómu prsníka

Číslo 2 / 2012

Komentár k článku

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Číslo 2 / 2012

Nilotinib vs. imatinib u novo diagnostikovaných pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze – trojročné výsledky štúdie ENESTnd

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Cytarabín a klofarabín pri relabujúcej či refraktérnej forme AML

Číslo 2 / 2012

Celkové prežitie pacientov s pokročilým neuroendokrinným tumorom pankreasu – nepriame porovnanie výsledkov liečby everolimom, sunitinibom a placebom

Číslo 2 / 2012

Celkové prežitie pacientov s pokročilým neuroendokrinným tumorom pankreasu – nepriame porovnanie výsledkov liečby everolimom, sunitinibom a placebom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Tomáš Šálek

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. línii liečby pacientov s pokročilým karcinómom pľúc s aktivačnými mutáciami EGFR – štúdia LUX-Lung 3

Číslo 2 / 2012

Afatinib vs. pemetrexed + cisplatina v 1. línii liečby pacientov s pokročilým karcinómom pľúc s aktivačnými mutáciami EGFR – štúdia LUX-Lung 3

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Mazal

Účinnosť a bezpečnosť sorafenibu u pacientov s pokročilým hepatocelulárnym karcinómom – podskupinová analýza štúdie SHARP

Číslo 2 / 2012

Vplyv mutačného stavu génov KRAS a BRAF na výsledky liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených cetuximabom

Číslo 2 / 2012

Vplyv mutačného stavu génov KRAS a BRAF na výsledky liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených cetuximabom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Pazopanib pri metastázujúcich sarkómoch mäkkých tkanív – štúdia PALETTE

Číslo 2 / 2012

Optimalizácia imunomodulačnej liečby interferónom-β u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Číslo 2 / 2012

Optimalizácia imunomodulačnej liečby interferónom-β u pacientov s roztrúsenou sklerózou

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Účinnosť a bezpečnosť opakovanej liečby bortezomibom u pacientov s mnohopočetným myelómom

Číslo 2 / 2012

Účinnosť a bezpečnosť opakovanej liečby bortezomibom u pacientov s mnohopočetným myelómom

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka a mozgovými metastázami

Číslo 2 / 2012

Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť natalizumabu u pacientov s roztrúsenou sklerózou a význam východiskových charakteristík – aktualizované výsledky štúdie TOP

Číslo 2 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z pohľadu preferencie pacientov – výsledky štúdie PISCES

Číslo 2 / 2012

Pazopanib vs. sunitinib z pohľadu preferencie pacientov – výsledky štúdie PISCES

Číslo 2 / 2012

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Cetuximab v kombinácii s chemoterapiou v 1. línii liečby kolorektálneho karcinómu s nemutovaným typom génu KRAS – poolovaná analýza štúdií OPUS a CRYSTAL

Číslo 1 / 2012

Ročná vs. trojročná aplikácia imatinibu v adjuvantnej liečbe pacientov s operabilným GIST

Číslo 1 / 2012

Vemurafenib v liečbe pacientov s pokročilým malígnym melanómom s mutáciou BRAF V600 – štúdia BRIM-2

Číslo 1 / 2012

Vemurafenib v liečbe pacientov s pokročilým malígnym melanómom s mutáciou BRAF V600 – štúdia BRIM-2

Číslo 1 / 2012

Komentár k štúdii

MUDr. Zuzana Hlavatá

Everolimus v liečbe metastatického renálneho karcinómu – subanalýza pacientov zo štúdie RECORD-1 predliečených jedným vs. dvoma inhibítormi VEGFR

Číslo 1 / 2012

Everolimus v liečbe metastatického renálneho karcinómu – subanalýza pacientov zo štúdie RECORD-1 predliečených jedným vs. dvoma inhibítormi VEGFR

Číslo 1 / 2012

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Prognostické faktory u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom liečených sorafenibom

Číslo 1 / 2012

Účinnosť a bezpečnosť aprepitantu v prevencii nauzey a vracania navodených chemoterapiou – poolovaná analýza

Číslo 1 / 2012

Prediktívna hodnota včasnej molekulovej odpovede u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze liečených v 1. línii dasatinibom

Číslo 1 / 2012

Prediktívna hodnota včasnej molekulovej odpovede u pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze liečených v 1. línii dasatinibom

Číslo 1 / 2012

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Everolimus v liečbe pokročilého karcinómu prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov u žien v postmenopauze – štúdia BOLERO-2

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Klinický prínos lapatinibu u pacientok s pokročilým HER2-pozitívnym karcinómom prsníka

Číslo 1 / 2011

Klinický prínos lapatinibu u pacientok s pokročilým HER2-pozitívnym karcinómom prsníka

Číslo 1 / 2011

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Zníženie výskytu exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc pri liečbe tiotropiom v porovnaní so salmeterolom – štúdia POET-COPD

Číslo 1 / 2011

Zníženie výskytu exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc pri liečbe tiotropiom v porovnaní so salmeterolom – štúdia POET-COPD

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Prediktívne markery liečby sorafenibom, jeho dlhodobá bezpečnosť a účinnosť v závislosti od predchádzajúcej aplikácie cytokínov – tri subanalýzy štúdie TARGET

Číslo 1 / 2011

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacientov s non-hodgkinským lymfómom – výsledky integrovanej analýzy

Číslo 1 / 2011

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacientov s non-hodgkinským lymfómom – výsledky integrovanej analýzy

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Trastuzumab u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka – výsledky štúdie HERA po 4-ročnom sledovaní

Číslo 1 / 2011

Trastuzumab u pacientok s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka – výsledky štúdie HERA po 4-ročnom sledovaní

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Pemetrexed vs. placebo v udržiavacej liečbe pacientov s pokročilým nonskvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PARAMOUNT

Číslo 1 / 2011

Pemetrexed vs. placebo v udržiavacej liečbe pacientov s pokročilým nonskvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc – štúdia PARAMOUNT

Číslo 1 / 2011

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Mazal

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.