Farmakoterapeutické postupy

 

Ročník 2019

„Keď je menej viac“ – ODYSSEY OUTCOMES: alirokumab vedie k zníženiu kardiovaskulárnych príhod a celkovej úmrtnosti u pacientov po akútnom koronárnom syndróme

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Číslo 1 / 2019

Nové možnosti liečby nemetastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Bododoc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Číslo 1 / 2019

Prínosy fixnej kombinácie inzulín glargín/lixisenatid u pacientov dlhodobo liečených pre diabetes mellitus 2. typu v svetle nových dát

MUDr. Petr Žák

Číslo 1 / 2019

Inhibítory PARP – súčasné možnosti a perspektíva ich využitia v liečbe karcinómu ovárií

MUDr. Michaela Sojáková, PhD.

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Cielená biologická liečba bronchiálnej astmy

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Postavenie obinutuzumabu v liečbe pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Iveta Oravcová, Ph.D.

Číslo 2 / 2018

Výskyt a liečba metastatického alebo neresekovateľného melanómu s mutáciou BRAF V600 génu

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2018

Adalimumab a infliximab – porovnanie originálnych a biosimilárnych liekov pomocou viacrozmernej analýzy dát

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Mgr. Sylvie Pavloková; PharmDr. Martina Vetchá; MUDr. Eva Dokoupilová

Číslo 2 / 2018

Alektinib v liečbe ALK-pozitívneho nemalobunkového karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 2 / 2018

Aké sú nenaplnené potreby v liečbe reumatoidnej artritídy?

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Liečba pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty po zlyhaní docetaxelu

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Číslo 1 / 2018

Farmakoterapia a tehotenstvo u ženy s roztrúsenou sklerózou

MUDr. Olga Zapletalová

Číslo 1 / 2018

Inhibícia IL-17 – nový smer biologickej liečby spondyloartritíd

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Nové odporúčania GOLD pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Kolorektálny karcinóm – účinnosť afliberceptu v závislosti od molekulárneho profilu a polohy nádoru: analýza dát zo štúdie VELOUR

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2017

Imunoterapia v liečbe karcinómu močového mechúra

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Vírusové infekcie a ich reaktivácia u imunosuprimovaných pacientov s roztrúsenou sklerózou

Mgr. Miroslav Zajac; MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Liečba neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc bevacizumabom: aký pacient bude najviac profitovať z antiangiogénnej liečby

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Číslo 1 / 2017

Postavenie rádia-223 v sekvencii liečby metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA

Číslo 1 / 2017

Mechanizmy vzniku rezistencie a možnosti zlepšenia odpovedi na hormonálnu liečbu u pacientok s pokročilým karcinómom prsníka

MUDr. Miroslava Malejčíková

Číslo 1 / 2017

Metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty a možnosti jeho liečby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 1 / 2017

Optimálna prvolíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu

MUDr. Jana Ďurková

Číslo 1 / 2017

Prínos inhibítorov tyrozínkinázy v 1. línii liečby pokročilého karcinómu obličky: potvrdili výsledky z reálnej praxe hlavné závery kľúčových a porovnávacích klinických štúdií?

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

HPV-pozitivita ako prediktívny a prognostický marker karcinómu orofaryngu

MUDr. Jana Ďurková

Číslo 2 / 2016

Druhá línia paliatívnej liečby metastatického kolorektálneho karcinómu – teoretické a praktické aspekty

MUDr. Štěpán Tuček, PhD.

Číslo 2 / 2016

Pokračovanie liečby sorafenibom po rádiologickom potvrdení progresie hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Číslo 1 / 2016

Množstvo podaných cyklov rádia-223 a ich vplyv na prežívanie pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty

MUDr. Michal Korček

Číslo 1 / 2016

Bevacizumab v liečbe kolorektálneho karcinómu – účinnosť a bezpečnosť

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Terapeutické možnosti ALK+ prestavby u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc

MUDr. Peter Kasan

Číslo 2 / 2015

Súčasné možnosti sekvenčnej liečby kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Číslo 2 / 2015

Liečba hepatocelulárneho karcinómu v prechodnom štádiu (B podľa klasifikácie BCLC)

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD.; MUDr. Magdaléna Mižičková

Číslo 2 / 2015

Liečba chorých s HER2-negatívnym metastatickým karcinómom prsníka

MUDr. Monika Matejková

Číslo 2 / 2015

Manažment triple negatívneho karcinómu prsníka

MUDr. Etela Mišurová

Číslo 2 / 2015

Možnosti liečby renálneho karcinómu – analýza podskupín štúdie SWITCH

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 2 / 2015

Liečba kostných metastáz karcinómu prostaty – postavenie rádia-233

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Číslo 2 / 2015

Bevacizumab v liečbe neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Mária Černá, CSc.

Číslo 2 / 2015

Nízkomolekulové heparíny

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Číslo 1 / 2015

Sedem rokov cielenej liečby metastatického svetlobunkového karcinómu obličky: ako predĺžiť prežívanie?

MUDr. Radovan Barilla

Číslo 1 / 2015

Liečba metastatického, kastračne rezistentného karcinómu prostaty – docetaxel, a čo ďalej?

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Číslo 1 / 2015

Možnosti riešenia toxicity pri liečbe pacientov s hormón receptor pozitívnym (HR+) a HER2-negatívnym (HER2–) pokročilým karcinómom prsníka a pokročilým karcinómom obličky mTOR inhibítorom (everolimom)

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 1 / 2015

Pertuzumab v liečbe karcinómu prsníka

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.; MUDr. Hana Garanová

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Biologická liečba hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Vladimír Malec, PhD.

Číslo 2 / 2014

Možnosti zlepšenia výsledkov liečby metastatického renálneho karcinómu využitím rôznych sekvencií liečby

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 2 / 2014

Niektoré novinky v liečbe kolorektálneho karcinómu po roku 2010

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Číslo 1 / 2014

Možnosti ďalšej liečby po zlyhaní 1. línie u pacientov s metastatickým renálnym karcinómom

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Číslo 1 / 2014

Viskosuplementácia v liečbe osteoartrózy kolena

MUDr. Martin Žabka

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Nejnovější poznatky v léčbě karcinomu ledviny

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Súčasné trendy a perspektívy liečby pokročilého karcinómu prostaty

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.;doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Číslo 1 / 2013

Výživa pacientov s pokročilým nádorovým ochorením

MUDr. Andrea Škripeková

Číslo 1 / 2013

Biologická liečba malígneho melanómu

MUDr. Zuzana Hlavatá

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy

Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Číslo 2 / 2012

Možnosti zlepšenia mobilizácie kmeňových buniek pred autológnou transplantáciou

MUDr. Michal Zwiewka

Číslo 2 / 2012

Udržiavacia liečba pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc – od konceptu k štandardu

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 2 / 2012

Farmakoterapia metastatického renálneho karcinómu

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Číslo 1 / 2012

Liečba HER2-pozitívneho metastatického karcinómu žalúdka

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.; MUDr. Katarína Ševčíková

Číslo 1 / 2012

Cielená liečba karcinómu pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2012

Systémová terapia gastroenteropankreatických neuroendokrinných tumorov

MUDr. Iveta Andrezálová-Vochyanová, MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2012

Trastuzumab a poškození srdce

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2012

Možnosti a limitace farmakoterapie mnohočetného myelomu

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Lenka Zahradová

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Účinnosť gefitinibu v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2011

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číslo 1 / 2011

Sekvenční terapie renálního karcinomu

Doc. MUDr. Igor Puzanov, MSCI, FACP

Číslo 1 / 2011

Liečba prelomovej bolesti

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.