Nové liečivá / Nové indikácie

 

Ročník 2018

Rok 2017 – pokroky v systémovej terapii onkologických chorôb

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Nivolumab v liečbe karcinómov hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Regorafenib v liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom predliečených sorafenibom

MUDr. Tomáš Šálek

Číslo 2 / 2017

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Číslo 2 / 2017

Netupitant/palonosetrón v prevencii chemoterapiou indukovanej nauzey a vomitu u onkologických pacientov

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Kombinácia bevacizumabu a erlotinibu v prvolíniovej liečbe neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc s aktivujúcimi mutáciami EGFR

MUDr. Mária Černá, CSc.

Číslo 2 / 2016

Nové trendy v liečbe skvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Libor Havel

Číslo 1 / 2016

Význam duálnej bronchodilatačnej liečby v manažmente chronickej obštrukčnej choroby pľúc a postavenie novej fixnej kombinácie tiotropium/olodaterol

MUDr. Štefan Laššán, PhD.; MUDr. Monika Laššánová, PhD.; prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Sorafenib v liečbe pacientov s 131I refraktérnym karcinómom štítnej žľazy

MUDr. Eva Takácsová;MUDr. Dagmar Sorkovská

Číslo 2 / 2015

Bevacizumab v liečbe karcinómu krčka maternice

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Číslo 2 / 2015

Enzalutamid v liečbe metastatického, kastračne rezistentného karcinómu prostaty

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Číslo 1 / 2015

Nintedanib pri karcinóme pľúc

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Rádium-223 v liečbe karcinómu prostaty

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Číslo 2 / 2014

Možnosť subkutánnej aplikácie rituximabu

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.;MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Číslo 2 / 2014

Trastuzumab-DM1 – šanca pre pacientky s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka bez použitia chemoterapie?

MUDr. Markéta Palácová

Číslo 2 / 2014

Trastuzumab – subkutánna aplikácia

Doc. MUDr Mária Wagnerová, CSc.; MUDr. Hana Garanová

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

MUDr. Ondřej Venclíček, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Číslo 2 / 2013

 

Ročník 2012

Crizotinib – nová možnosť personalizovanej liečby nemalobunkového pľúcneho karcinómu

MUDr. Peter Kasan

Číslo 2 / 2012

Bevacizumab v liečbe ovariálneho karcinómu

Doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.

Číslo 2 / 2012

Catumaxomab v léčbě maligního ascitu

MUDr. Katarína Petráková

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Erlotinib v 1. línii liečby nemalobunkového pľúcneho karcinómu

MUDr. Peter Kasan

Číslo 1 / 2011

Ofatumumab, nová anti-CD20 monoklonálna protilátka na liečbu B-bunkových lymfoproliferatívnych ochorení

MUDr. Veronika Ballová

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.