Kazuistiky / Klinická prax

 

Ročník 2019

Liečba inoperabilného bazocelulárneho karcinómu ušnice vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Číslo 1 / 2019

Účinnosť anti-VEGF terapie (aflibercept) pri pokročilom kolorektálnom karcinóme

MUDr. Zdeněk Linke

Číslo 1 / 2019

 

Ročník 2018

Kedy použiť idelalisib u pacienta s chronickou lymfocytovou leukémiou

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD.

Číslo 2 / 2018

Bosutinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie s pozitivitou génu BCR/ABL

MUDr. Katarína Slezáková, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.; prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Číslo 1 / 2018

 

Ročník 2017

Bevacizumab v liečbe metastatického kolorektálneho karcinómu (mKRK)

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Číslo 2 / 2017

Dlhodobé celkové prežívanie u pacientky s metastatickým kolorektálnym karcinómom

MUDr. Eleonóra Pihúriková

Číslo 2 / 2017

Liečba Gorlinovho syndrómu vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Číslo 1 / 2017

Sekvenčná liečba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým, kastračne rezistentným karcinómom prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Číslo 1 / 2017

 

Ročník 2016

Lenalidomid u pacientky s primárnou myelofibrózou

MUDr. Kamil Diľ; MUDr. Beáta Pacanová; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie

MUDr. Alexander Wild

Číslo 2 / 2016

Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom – kazuistika pacientky v blastovej kríze chronickej myelocytovej leukémie

MUDr. Katarína Slezáková, PhD.; MUDr. Zuzana Sninská, PhD.; MUDr. Antónia Hatalová; MUDr. Eva Demečková; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.; doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Číslo 2 / 2016

Ponatinib v liečbe Ph-pozitívnej chronickej myelocytovej leukémie rezistentnej voči inhibítorom tyrozínkinázy 1. a 2. generácie

MUDr. Adriana Kafková, PhD.; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Číslo 2 / 2016

Pozícia afliberceptu v dlhodobej kontrole choroby u pacienta s metastatickým kolorektálnym karcinómom

Doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Číslo 1 / 2016

 

Ročník 2015

Porucha minerálov a kostí pri chronickej obličkovej chorobe v preddialýze

MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.; MUDr. Mária Majerníková; MUDr. Martin Bezák; MUDr. Ján Boldizsár; MUDr. Marta Drančíková; MUDr. Jozef Fekete; MUDr. Andrea Ivaničová; MUDr. Alfonz Jurčina; MUDr. Dušan Michalko; MUDr. Zuzana Sekerková; MUDr. Zuzana Straussová, PhD.

Číslo 2 / 2015

Hemodialyzovaný pacient s metastatickým renálnym karcinómom, ktorý bol liečený sunitinibom v 1. línii

MUDr. Mária Rečková

Číslo 2 / 2015

Pacient dlhodobo liečený anti-VEGF cielenou terapiou v sekvencii

MUDr. Mária Rečková

Číslo 2 / 2015

Regorafenib v liečbe pokročilého kolorektálneho karcinómu

MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Pavel Fencl, CSc.

Číslo 1 / 2015

Cetuximab v liečbe stenotizujúceho adenokarcinómu rekta po chirurgickej liečbe

MUDr. Milan Kohoutek

Číslo 1 / 2015

Pľúcny adenokarcinóm a renálna insuficiencia

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Číslo 1 / 2015

 

Ročník 2014

Erlotinib v liečbe karcinómu pľúc

MUDr. Milada Veselá

Číslo 2 / 2014

Moderná konzervatívna liečba gonartrózy

MUDr. Roman Fano

Číslo 2 / 2014

Liečba pacientky s NSCLC krizotinibom

MUDr. Juraj Mazal

Číslo 2 / 2014

Hepatocelulárny karcinóm – pokračujúca liečba sorafenibom po rádiologickom potvrdení progresie ochorenia

MUDr. Eva Pritzová

Číslo 2 / 2014

Cetuximab v 1. linii léčby nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

MUDr. Michaela Fridrichová

Číslo 1 / 2014

Metastatický karcinóm pľúc ako chronické ochorenie

Doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.; MUDr. Lucia Copáková;MUDr. Dominik Juskanič

Číslo 1 / 2014

 

Ročník 2013

Hepatocelulárny karcinóm a využitie sorafenibu

MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová; MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.;MUDr. Jana Badinková

Číslo 2 / 2013

Význam terapeutického monitorovania koncentrácií antibiotík u pacientky s endokarditídou a zvýšeným renálnym klírensom

PharmDr. Mária Göböová; prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

Číslo 2 / 2013

Sekvenční bioterapie pokročilého karcinomu ledviny

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Číslo 2 / 2013

Použitie cetuximabu v terapii rekurentného a metastatického spinocelulárneho karcinómu hlavy a krku

MUDr. Dagmar Sorkovská;prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.;MUDr. Monika Švantnerová;MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.;MUDr. Dušan Poruban, CSc.

Číslo 1 / 2013

Kazuistika pacientky s imúnnou trombocytopéniou

MUDr. Stanislav Palášthy

Číslo 1 / 2013

Účinná a bezpečná liečba agonistom receptora pre trombopoetín u pacienta s refraktérnou imúnnou trombocytopéniou

MUDr. Ľubica Váleková, PhD.

Číslo 1 / 2013

Kazuistika pacienta s neuroendokrinným karcinómom pankreasu

MUDr. Tomáš Šálek; MUDr. Ivan Uhrín;MUDr. Robert Godál; prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.

Číslo 1 / 2013

Hepatocelulárny karcinóm BCLC-C liečený sorafenibom

Doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.;MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová;MUDr. Eva Pritzová

Číslo 1 / 2013

 

Ročník 2012

Je protrombogénny potenciál lenalidomidu limitujúci pre jeho použite v liečbe mnohopočetného myelómu?

MUDr. Juraj Chudej, PhD.;MUDr. Juraj Sokol;MUDr. Ľubica Váleková, PhD.;MUDr. Radoslava Šimonová

Číslo 2 / 2012

Úspešná liečba ofatumumabom u pacientky s refraktérnou B-CLL s kožnými infiltrátmi

MUDr. Eva Králiková

Číslo 2 / 2012

Využitie cetuximabu v praxi – súčasné štandardy a možnosti v budúcnosti

MUDr. Tomáš Pokrivčák; MUDr. Ondřej Sláma;prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Číslo 1 / 2012

 

Ročník 2011

Sorafenib v liečbe hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Vladimír Malec, Ph.D.

Číslo 1 / 2011

Použitie plerixaforu „on demand“ pri mobilizácii periférnych kmeňových buniek u pacientky s mnohopočetným myelómom

MUDr. Michal Zwiewka; MUDr. Katarína Masárová; MUDr. Ján Martinka; Mgr. Hana Pribulová; prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, PhD.; MUDr. Eva Bojtárová, PhD.; doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Číslo 1 / 2011

Skúsenosti s bortezomibom v 1. línii liečby mnohopočetného myelómu u pacientov nevhodných na autológnu transplantáciu kmeňových buniek

MUDr. Zdenka Štefániková a spolupracovníci; - MUDr. Katarína Masárová; - MUDr. Alexander Wild; - MUDr. Jana Baňáková; - MUDr. Erika Čellárová; - MUDr. Viera Štulajterová; - MUDr. Emília Flochová; - MUDr. Juraj Chudej; - MUDr. Ľubica Váleková, PhD.; - MUDr. Natália Štecová; - MUDr. Erika Švorcová; - MUDr. Adriana Kafková; - MUDr. Elena Kružliaková; - MUDr. Ľubica Škopková; - doc. MUDr. M. Šimek, PhD.; - MUDr. Alexander Varga

Číslo 1 / 2011

Pacientka s karcinómom orofaryngu liečená rádioterapiou s konkomitantným podávaním cetuximabu

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.; MUDr. Nataša Džunková; MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.

Číslo 1 / 2011

Mikafungín v antimykotickej profylaxii u detí po transplantácii krvotvorných buniek – vlastné skúsenosti

MUDr. Júlia Horáková, PhD.; MUDr. Sabina Šufliarska, PhD.;MUDr. Ivana Boďová, PhD.; MUDr. Alica Dzurenková;prof. MUDr. Lászlo Kovács, DrSc., MPH

Číslo 1 / 2011

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.