Pokyny pre autorov a recenzentov

 • Rozsah príspevku nie je pevne stanovený, je to len odporučenie. Podľa typu sadzby tvorí približne 3, príp. 4 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov vrátane medzier) – pozri pokyny pre jednotlivé rubriky.
 • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. možno dodať v elektronickej forme alebo na papieri. V prípade grafov a schém stačí aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zabezpečíme v redakcii.
 • Súčasťou článku je aj súhrn a kľúčové slová, v slovenčine a angličtine. Preklad do angličtiny možno zabezpečiť redakčne.
 • Literatúru je najlepšie zoradiť konsekutívne, možno však i abecedne. Odporučený počet max. 50 citácií. Ak má citovaná práca niekoľko autorov, uvádzajte prvých troch, et al.
  • Príklad citácie článku v časopise:
   39 Dupont IE, Carpentier YA, Newmann PB, et al. Clinical use of lipid emulsions. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999;2:139–46.
  • Príklad citácie monografie:
   Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag, 1988.
 • Text je možno doladiť ešte počas redakčných úprav pred sadzbou, a predovšetkým pred tlačou, kedy dostane každý autor príspevok v tlačovej podobe na korektúru a na schválenie (imprimatur). Pri autorských korektúrach akceptujeme aj rozsiahlejšie opravy, resp. prípadnú aktualizáciu.
 • Príspevok je honorovaný čiastkou 400,- Kč za 1 NS (t.j. 1 800 znakov vrátane medzier). Tabuľky a obrázky sa zohľadňujú zvlášť formou ďalšieho príplatku.

Štruktúra príspevkov v jednotlivých rubrikách

Nové liečivá

 • úvod
 • farmakologické vlastnosti
 • klinické štúdie
 • bezpečnosť
 • dávkovanie
 • záver

Rozsah: 1–2 TS (4–8 NS), max. 1 grafická príloha

Nové trendy vo farmakoterapii/perspektívy

Rozsah: 2 TS (6 NS)

Profily liekov

 • charakteristika (vrátane indikácií a obchodných názvov)
 • mechanizmus účinku
 • farmakologie (farmakodynamika + farmakokinetika)
 • terapeutická účinnosť
 • bezpečnosť
  • nežiaduce účinky
  • liekové interakcie
 • dávkovanie

Rozsah: 4–6 TS (12–18 NS)

Farmakoterapeutické postupy/algoritmy

Rozsah: 4 TS (12 NS)

Grafické prílohy (tabuľky, obrázky) sú vítané, najmä grafické znázornenia odporučeného postupu (algoritmus, vývojový diagram), počet podľa dohody.

Kazuistiky

 • úvod
 • popis prípadu
 • diskusia
 • záver

Rozsah: 2 TS (cca 4 NS) + grafické prílohy

Výsledky klinických štúdií

 • úvod
 • cieľ
 • metodika
 • výsledky
 • záver

Rozsah: 0,5–1 TS (cca 2 NS)

Doporučené postupy

Rozsah: 4 TS (12 NS)

Grafické prílohy (tabuľky, obrázky) sú vítané, najmä grafické znázornenia odporučeného postupu (algoritmus, vývojový diagram), počet podľa dohody.

Nežiaduce účinky

Rozsah: 1–2 TS (cca 2–4 NS)

Liekové interakcie

Rozsah: 1–2 TS (cca 2–4 NS)

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.