Účinná blokáda IL-17 v liečbe spondylitídy

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Ixekizumab, vysoko afinitná monoklonálna protilátka proti interleukínu-17A (IL-17A), už skôr preukázal svoju účinnosť u chorých s rádiografickou formou ankylózujúcej spondylitídy. Novo bola jeho účinnosť hodnotená u pacientov s nerádiografickou formou ochorenia v štúdii COAST-X, multicentrickej 52-týždennej randomizovanej dvojito zaslepenej štúdii kontrolovanej placebom, v ktorej boli pacienti randomizovaní v pomere 1 : 1 : 1 k liečbe ixekizumabom 80 mg s. c. každé 4 (Q4W) nebo každé 2 (Q2W) týždne, alebo k užívaniu placeba (n = 303). Primárne sa hodnotili dosiahnutie odpovede ASAS40 (t. j. zlepšenie najmenej o 40 % a absolútne zlepšenie oproti počiatočnému stavu minimálne o 2 jednotky najmenej v troch doménach – zápal, funkcie, spinálna bolesť, pacient celkovo). Obidva uvedené primárne hodnotené ukazovatele boli dosiahnuté pri oboch dávkovacích režimoch ixekizumabu, teda v 16. i 52. týždni: ASAS40 v 16. týždni (Q4W: 34 [35 %] z 96, p = 0,0094 vs. placebo; Q2W: 41 [40 %] zo 102 pacientov; p = 0,0016; placebo: 20 [19 %] zo 105) a ASAS40 v 52. týždni (Q4W: 29 [30 %]; p = 0,0045; Q2W: 32 [31 %]; p = 0,0037; placebo: 14 [13 %]). Výskyt závažných nežiaducich účinkov bol nízky (1 % pacientov) a bol zrovnateľný vo všetkých liečebných skupinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.