Polatuzumab vedotín u pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým lymfómom z B-buniek

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek (DLBCL) býva diagnostikovaný asi u štvrtiny pacientov s non-Hodgkinovým lymfómom. Ochorenie je často vyliečiteľné, avšak u 30–40 % pacientov dochádza po štandardnej chemo-imunoterapii (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicín, vinkristín a prednizón) k relapsu, alebo je nádor voči tejto liečbe refraktérny. Zlyhanie liečby sa častejšie objavuje u chorých s lymfómami typu ABC (activated B-cell-like) alebo s dvojitou expresiou MYC/BCL2 (DEL – double-expressor lymphoma). Časť pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym DLBCL (R/R DLBCL) môže byť liečená pomocou záchrannej terapie založenej na platine s následnou autológnou transplantáciou kmeňových buniek (ASCT). Pacienti, u ktorých táto liečba (vzhľadom na vek či komorbidity) nie je možná alebo zlyhá, majú zlú prognózu – medián ich prežívania sa pohybuje okolo 6 mesiacov. V nedávnej dobe bola pre použitie u týchto chorých schválená imunoterapia pomocou CAR (chimeric antigen receptor) T-lymfocytov. Táto liečba sa javí veľmi sľubne, jej širšiemu využitiu však zatiaľ bráni predovšetkým jej nákladnosť a možnosť podania iba v špecializovaných centrách. U pacientov s R/R DLBCL, u ktorých nie je vhodná ASCT alebo u ktorých došlo k relapsu po ASCT, tak pretrváva potreba ďalších účinných liečebných stratégií.

Komentár k štúdii

MUDr. Juraj Chudej, PhD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.