Interleukín-9 ako spojivo medzi systémovým zápalom a angiogenézou pri psoriáze

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Psoriáza je chronické imunitne sprostredkované zápalové ochorenie mediované Th lymfocytmi, ktoré postihuje primárne kožu, ale má aj systémové prejavy. V dôsledku interakcie medzi T-lymfocytmi a keratinocytmi dochádza k excesívnej proliferácii keratinocytov, čo vedie k indukcii prozápalového prostredia a tvorbe psoriatických ložísk. V nedávno publikovanej štúdii boli porovnávané hladiny interleukínu-9 (IL-9), IL-17 a vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF) u pacientov s psoriázou a zdravých dobrovoľníkov a hodnotil sa vplyv monoterapie metotrexátom na hladiny týchto cytokínov. V obidvoch kohortách štúdie bolo zaradených 54 pacientov; pacienti na monoterapii metotrexátom boli sledovaní po dobu 3 mesiacov. U pacientov s psoriázou boli pri vstupe do štúdie zistené zvýšené hladiny IL-9, IL-17 a VEGF v porovnaní s kontrolami. Po 3 mesiacoch monoterapie metotrexátom bolo zaznamenané štatisticky významné zníženie hladín týchto cytokínov, ako aj zníženie hodnôt skóre PASI (Psoriasis Area Severity Index) a DLQI (Dermatology Life Quality Index); počiatočné skóre PASI a DLQI vykazovali pozitívnu koreláciu s hodnotami IL-9, IL-17 a VEGF. Štúdia tak potvrdzuje, že psoriáza je sprevádzaná prozápalovým prostredím so zvýšenými hladinami IL-9, IL-17 a proangiogénneho rastového faktora VEGF, ktoré stúpajú so závažnosťou ochorenia. Liečba metotrexátom viedla naopak k zníženiu hladín IL-9, IL-17 a VEGF a obmedzovala progresiu ochorenia.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.