Sekvenčná liečba sorafenib-regorafenib u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Číslo: 2 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Tomáš Šálek 2
MUDr. Štefan Pörsök, PhD. 1,2
MUDr. Natália Pazderová 2
MUDr. Ján Slopovský 2
MUDr. Eva Zomborská 2
Autori - působisko: 1 II. onkologická klinika LF UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
2 Klinika klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Citácia: Šálek T, Pörsök Š, Pazderová N. Sekvenčná liečba sorafenib-regorafenib u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom. Farmakoterapia 2020
10(2):73–79.

Súhrn

Sorafenib je už mnoho rokov schválenou systémovou liečbou pokročilého hepatocelulárneho karcinómu (HCC). Po viac ako desať rokov randomizované kontrolované štúdie skúmajúce účinnosť nových liekov pri liečbe 1. aj 2. línie nedokázali žiadny prínos na prežívanie. Avšak v posledných rokoch došlo k niekoľkým pokrokom, najmä u predliečených pacientov; štúdie fázy III s regorafenibom, kabozantinibom a ramucirumabom u pacientov so zvýšenou hladinou α-fetoproteínu preukázali účinnosť u pacientov, u ktorých ochorenie progredovalo na sorafenibe alebo ktorí sorafenib neznášali. Regorafenib poskytuje klinický prínos pre pacientov bez ohľadu na rýchlosť progresie ochorenia počas predchádzajúcej liečby sorafenibom a bez ohľadu na ich poslednú dávku sorafenibu. Sekvencia sorafenibu, po ktorej nasleduje regorafenib, pri hepatocelulárnom karcinóme môže predĺžiť prežívanie nad rámec toho, čo bolo v minulosti uvádzané.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.