Benralizumab v liečbe hypereozinofilného syndrómu

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Pneumológia

Súhrn

Hypereozinofilný syndróm je skupinou ochorení definovaných výraznou eozinofíliou v krvi alebo tkanive a typickou klinickou symptomatológiou. Benralizumab je monoklonálna protilátka proti receptoru-α interleu kínu-5, ktorý je prirodzene exprimovaný na ľudských eozinofiloch. V randomizovanej dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy II bol podávaný benralizumab v dávke 30 mg s. c. alebo placebo celkom 20 symptomatickým pacientom s PDGFRA-negatívnym hypereozinofilným syndrómom a absolútnym počtom eozinofilov najmenej 1 000 buniek/mm3. Primárny cieľ (najmenej 50% pokles počtu eozinofilov v 12. týždni) bol dosiahnutý u výrazne vyššieho počtu chorých v aktívne liečenej skupine 90 % vs. 30 % (p = 0,02). Po odslepení štúdie a s možnosťou titrácie dávky bol na konci 48. týždňa dosiahnutý u 14 chorých. Eozinofília takisto významne poklesla v kostnej dreni aj v tkanivách. Najčastejšími nežiaducimi účinkami boli bolesť hlavy a zvýšenie laktátdehydrogenázy.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.