Pembrolizumab v liečbe progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML) je vysoko letálna oportúnna infekcia mozgu, ktorá je vyvolaná JC-vírusom. Proteín programovanej bunkovej smrti 1 (PD-1) slúži ako negatívny regulátor imunitnej reakcie, a môže tak ovplyvniť množenie vírusu. Či by jeho prípadná blokáda pembrolizumabom mohla znova zosilniť imunitnú aktivitu T-lymfocytov namierenú proti JC-vírusu u pacientov s PML, až doposiaľ nebolo známe. Preto bol pembrolizumab podávaný v dávke 2 mg/kg každých 4 6 týždňov (nanajvýš tri dávky) celkom 8 dospelým s PML. V súlade s jeho známymi vlastnosťami pembrolizumab významne indukoval downreguláciu PD-1 v lymfocytoch periférnej krvi aj v mozgovomiechovom moku všetkých chorých. U 5 pacientov došlo ku klinickému zlepšeniu alebo stabilizácii choroby so súčasným znížením titra JC-vírusu v mozgovomiechovom moku a zvýšením in vitro meranej aktivity CD4+ a CD8+ proti JC-vírusu.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.