Pembrolizumab + axitinib v liečbe pokročilého karcinómu obličky

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Kombinácia pembrolizumabu a axitinibu preukázala protinádorovú aktivitu v rámci klinického skúšania fázy Ib u pacientov s doposiaľ neliečeným pokročilým karcinómom obličky. Novo bol zisťovaný možný prínos podávania pembrolizumabu v kombinácii s axitinibom v otvorenej štúdii fázy III, a to pri porovnaní so sunitinibom (n = 861). Prežívanie v 12. mesiaci bolo dosiahnuté u 89,9 % chorých pri voľbe kombinovanej liečby, zatiaľ čo pri podávaní sunitinibu iba u 78,3 % chorých HR pre úmrtie: 0,53 (95% CI: 0,38 0,74; p < 0,0001). Odpovedajúce mediány prežívania bez progresie potom boli 15,1 mesiaca a 11,1 mesiaca HR pre pro gresiu alebo úmrtie: 0,69 (95% CI: 0,57 0,84; p < 0,001). Analogicky pri kombinovanej liečbe bola vyššia aj početnosť dosiahnutia objektívnej odpovede 59,3 % vs. 35,7 % (p < 0,001).

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.