Darolutamid pri nemetastázujúcom kastračne rezistentnom karcinóme prostaty

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Darolutamid je štruktúrne unikátnym antagonistom androgénových receptorov, ktorého účinnosť je aktuálne intenzívne skúmaná v liečbe karcinómu prostaty. Novo bol podávaný v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdii fázy III, v ktorej boli pacienti (n = 1 509) randomizovaní k dávke 600 mg/deň, alebo k placebu. Vo vopred plánovanej analýze bol medián prežívania bez zrejmých metastáz pri liečbe darolutamidom 40,4 mesiaca, čo bolo významne dlhšie než pri placebe (18,4 mesiaca) HR pre metastázu alebo úmrtie: 0,41 (95% CI: 0,34 0,50; p < 0,001). Zrejmý bol takisto jeho prínos v sekundárne sledovaných ukazovateľoch, zahŕňajúcich celkové prežívanie, dobu do progresie bolesti, dobu do nasadenia cytotoxickej chemoterapie alebo dobu do skeletálnych príhod.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.