Prínos apixabanu u pacientov s fibriláciou predsiení

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Kardiológia

Súhrn

V otázke antitrombotickej liečby u pacientov s fibriláciou predsiení, ktorí aktuálne prekonali akútny koronárny syndróm alebo podstúpili koronárnu angioplastiku (PCI), zostáva stále rad nejasností. V recentnej medzinárodnej klinické štúdii s randomizovaným usporiadaním boli tieto pacienti (n = 4 614) liečení apixabanom, antagonistom vitamínu K, kyselinou acetylsalicylovou (ASA), alebo placebom po dobu 6 mesiacov. Primárne hodnoteným ukazovateľom bol výskyt veľkého alebo klinicky závažného krvácania. Pri voľbe apixabanu bol oproti antagonistovi vitamínu K zrejmý výrazne vyšší výskyt krvácania 14,7 % vs. 10,5 % (HR: 0,69; 95% CI: 0,58 0,81; p < 0,001 pre non-inferioritu aj superioritu). Výskyt krvácania pri podávaní ASA bol zaznamenaný u 16,1 % vs. 9,0 % pacientov s placebom (HR: 1,89; 95% CI: 1,59 2,24; p < 0,001). U chorých liečených apixabanom bola navyše pozorovaná nižšia incidencia úmrtia alebo hospitalizácie oproti chorým liečeným antagonistom vitamínu K 23,5 % vs. 27,4 % (HR: 0,83; 95% CI: 0,74 0,93; p = 0,002), a to pri zrovnateľnom výskyte ischemických príhod.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.