Metastázujúci karcinóm prsníka a kombinácia fulvestrantu s anastrozolom

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Len nedávno boli prezentované dáta o predĺženom prežívaní bez progresie a marginálne predĺženom celkovom prežívaní (OS) u postmenopauzálnych žien s metastázujúcim karcinómom prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov (n = 707), ktoré boli randomizované do skupiny liečenej inhibítorom aromatázy anastrozolom spoločne so selektívnym downregulátorom estrogénových receptorov fulvestrantom, a to v porovnaní s monoterapiou anastrozolom. Teraz boli zverejnené výsledky týkajúce sa danej liečby vo vzťahu k prežívaniu. Finálne bolo hodnotených 694 pacientok. V skupine kombinovanej liečby došlo k 71 % úmrtí (247/349) s mediánom OS 49,8 mesiaca, zatiaľ čo pri monoterapii anastrozolom zomrelo 76 % pacientok (261/345) s mediánom OS 42 mesiacov HR pre úmrtie: 0,82 (95% CI: 0,69 0,98; p = 0,03). Analýzou podskupín chorých sa ďalej zistilo, že z liečby kombináciou mali najväčší prospech pacientky bez predchádzajúcej adjuvantnej endokrinnej liečby.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.