Bevacizumab v liečbe nádorových ochorení: prehľad 15 rokov klinických skúseností a výhľad do budúcnosti

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Keď monoklonálna protilátka cieliaca na vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) bevacizumab (Avastin) vstúpila viac ako pred 15 rokmi do klinickej praxe, išlo o jednu z prvých cielených terapií a prvý schválený inhibítor angiogenézy. Príchod bevacizumabu znamenal nový spôsob protinádorovej liečby. Bevacizumab doteraz zostáva najrozsiahlejšie charakterizovanou antiangiogénnou liečbou. Pôvodne bol bevacizumab schválený na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu (mCRC) v kombinácii s chemoterapiou (CHT). Súčasné európske indikácie zahŕňajú metastatický karcinóm prsníka (mBC), nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), renálny a ovariálny karcinóm (RCC a OC) a karcinóm krčka maternice.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.