Aktualizované odporúčania EULAR pre liečbu reumatoidnej artritídy pomocou syntetických a biologických chorobu modifikujúcich liekov

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Reumatológia

Súhrn

Reumatoidná artritída (RA) je zápalové imunitne sprostredkované ochorenie charakterizované chronickou progresívnou polyartritídou, ktorá býva asociovaná s rôznymi mimokĺbovými prejavmi a komorbiditami. Cieľom liečby RA je zmierniť známky a príznaky ochorenia, zabrániť štrukturálnej progresii, zlepšiť fyzické funkcie a zvýšiť kvalitu života a práceschopnosť pacientov, pričom tieto ciele sa dosahujú predovšetkým pomocou tzv. chorobu modifikujúcich liekov (DMARD). U všetkých pacientov by sa malo usilovať o dosiahnutie klinickej remisie, alebo aspoň minimálnej aktivity ochorenia; farmakoterapia by mala byť založená na princípe liečby k cieľu (treat-to-target).

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.