Celkové prežívanie pacientov s nemetastatickým karcinómom prostaty rezistentným voči kastrácii pri liečbe enzalutamidom analýza štúdie PROSPER

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Enzalutamid je perorálne podávaný silný inhibítor signalizácie androgénových receptorov, ktorý blokuje niekoľko krokov androgénovej signálnej dráhy (väzba androgénu na androgénové receptory, translokácia aktivovaných receptorov do jadra, spojenie aktivovaného androgénového receptora s DNA). Liečba enzalutamidom tak inhibuje rast buniek karcinómu prostaty a môže indukovať aj apoptózu nádorových buniek a regresiu nádoru. Schválený je na liečbu dospelých mužov s metastatickým karcinómom prostaty rezistentným voči kastrácii (CRPC), ktorí sú asymptomatickí alebo mierne symptomatickí po zlyhaní androgénovej deprivačnej terapie a u ktorých zatiaľ nebola klinicky indikovaná chemoterapia, aj na liečbu dospelých mužov s metastatickým CRPC, ktorých ochorenie progredovalo pri liečbe docetaxelom alebo po nej. Registrovaný je však tiež u dospelých mužov s vysoko rizikovým nemetastatickým CRPC. V tejto indikácii bol schválený na základe výsledkov štúdie fázy III PROSPER, v ktorej jeho podávanie v kombinácii s androgénovou deprivačnou liečbou v porovnaní s placebom viedlo k signifikantnému predĺženiu prežívania bez vzniku metastáz (36,6 mesiaca vs. 14,7 mesiaca; HR: 0,29; 95% CI: 0,24 0,35; p < 0,001), času do použitia následnej antineoplastickej liečby (39,6 mesiaca vs. 17,7 mesiaca; HR: 0,21; 95% CI: 0,17 0,26; p < 0,001) aj času do progresie PSA (37,2 mesiaca vs. 3,9 mesiaca; HR: 0,07; 95% CI: 0,05 0,08; p < 0,001). Terapia enzalutamidom bola spojená tiež so zlepšením kvality života. Čo sa týka celkového prežívania (OS), v čase prvej interim analýzy bolo zaznamenaných 11 % úmrtí v skupine enzalutamidu vs. 13 % úmrtí v placebovej skupine a medián OS sa ani v jednej skupine nedosiahol (HR: 0,80, 95% CI: 0,58 1,09; p = 0,15).

Komentár k štúdii PROSPER randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie fázy III s enzalutamidom u mužov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty v kontexte konečných dát o celkovom prežívaní prezentovaných na ASCO 2020

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.

Komentár k štúdii naleznete na konci článku v PDF

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.