Enzalutamid a štandardné terapie v 1. línii u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty štúdia ENZAMET

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

V rámci niekoľkých randomizovaných klinických štúdií už bol preukázaný prínos pridania docetaxelu alebo abiraterónu k liečbe suprimujúcej testosterón, a to u mužov s metastatickým hormonálne senzitívnym karcinómom prostaty. Zároveň platí, že pozitívny vplyv na prežívanie asociované s docetaxelom v skorej fáze liečby, obzvlášť u mužov s veľkoobjemovým metastatickým ochorením, je významne vyšší, než keď sa docetaxel použije neskôr, po rozvoji kastračne rezistentného ochorenia.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.