Ribociklib predlžuje celkové prežívanie u premenopauzálnych pacientok s pokročilým HR-pozitívnym HER-negatívnym karcinómom prsníka aktualizované výsledky štúdie MONALEESA-7

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Je známe, že karcinóm prsníka sa u mladších pacientok v porovnaní so staršími vyznačuje agresívnejším správaním a horšou prognózou. Napriek tomu je odporúčaná liečba HR+ HER karcinómu prsníka u premenopauzálnych aj postmenopauzálnych pacientok podobná, s výnimkou pridania ovariálnej supresie u premenopauzálnych žien. Hoci sa karcinómy prsníka u premenopauzálnych a postmenopauzálnych pacientok líšia z biologického aj molekulovo-genetického hľadiska (odlišné alterácie riadiacich génov, tumor-supresorových génov a génov zapojených v signálnych dráhach), v oboch prípadoch časom dochádza k rozvoju rezistencie voči hormonálnej terapii (HT) a k progresii ochorenia.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.