Systémová liečba malígneho melanómu odporúčania ASCO

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Systémová liečba pacientov s malígnym melanómom (MM) sa od zavedenia ipilimumabu v roku 2011 výrazne zmenila do klinickej praxe vstúpilo množstvo nových molekúl určených na liečbu neresekovateľného MM aj na adjuvantnú terapiu. Vďaka rozšíreným terapeutickým možnostiam a vysokej účinnosti nových liekov sa významne predĺžilo tiež celkové prežívanie pacientov. Stúpli však aj náklady na terapiu chorých s MM, k čomu prispieva aj celosvetovo sa zvyšujúca incidencia tohto ochorenia. Z tohto dôvodu je u pacientov s MM veľmi dôležitý racionálny výber vhodnej terapie založenej na dôkazoch.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.