Kabozantinib vs. sunitinib ako iniciálne terapie metastatického renálneho karcinómu u pacientov so stredným alebo zlým rizikovým profilom prehľad významných analýz štúdie CABOSUN

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Onkológia

Súhrn

Aj napriek veľkým pokrokom vo vývoji nových liekov a ich rôznych kombinácií zostáva metastatický renálny karcinóm (mRCC) stále nevyliečiteľným ochorením. Prognóza pacientov s metastatickým ochorením sa významne líši v závislosti od dobre charakterizovaných rizikových faktorov. V snahe o selekciu optimálnych pacientov pre cielenú terapiu boli vyvinuté medzinárodné kritériá IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium), ktoré klasifikujú pacientov do prognostických skupín podľa ich východiskových charakteristík. Pritom platí, že pacienti so stredným alebo zlým rizikovým profilom (70 80 % všetkých pacientov s pokročilým RCC) prežívajú kratší čas v porovnaní s pacientmi s dobrou prognózou a pretrváva u nich potreba účinnejšej terapie. Liečba inhibítormi receptorových tyrozínkináz sa pred nedávnym vstupom imunoterapie do 1. línie mRCC (kombinácia imunoterapia + imunoterapia alebo imunoterapia + tyrozínkinázový inhibítor) považovala za štandardnú liečbu 1. línie a môžeme očakávať, že tu bude mať aj v budúcnosti významný podiel. Pre tento typ terapie bol preukázaný prínos v parametroch prežívania v rámci klinických štúdií fázy III (najčastejšou voľbou býva sunitinib a pazopanib).

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.