Finálna analýza celkového prežívania pacientov s CLL liečených obinutuzumabom s chlorambucilom štúdia CLL11

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom
Odbor: Hematoonkológia

Súhrn

Obinutuzumab je humanizovaná mono klonálna protilátka triedy IgG1 proti antigénu CD20. Ide o protilátku typu II s unikátnym mechanizmom účinku, ktorá vykazuje významné odlišnosti v porovnaní s rituximabom a ofatumumabom (protilátkami typu I). Fc oblasť molekuly obinutuzumabu je cielene zmenená glykozyláciou metódou tzv. glycoengineeringu. Protilátka tak má silnejšiu schopnosť navodzovať cytotoxicitu závislú od protilátok (ADCC). Obinutuzumab je tiež charakteristický silnou indukciou priamej bunkovej smrti nádorovej bunky.

Komentár ku klinickému skúšaniu

MUDr. Adriana Kafková, PhD.

Komentár k štúdii naleznete na konci článku v PDF

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.