Tagraxofusp u pacientov s nádorom z blastických plazmocytoidných buniek

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Onkológia

Súhrn

Nádory z blastických plazmocytoidných dendritických buniek (BPDCN) sú vzácnou hematologickou malignitou s typicky agresívnym priebehom a vysoko nepriaznivou pro gnózou. Patofyziologicky zásadnú úlohu zohrávajúce transformované plazmocytoidné dendritické bunky nadmerne exprimujú podjednotku receptora-α interleukínu (IL)-3 ( IL-3RA alebo CD123). Tagraxofusp je pritom cytotoxínom namiereným proti CD123 pozostávajúcim z ľudského IL-3 nadviazaného na difterotoxín. V rámci recentnej otvorenej multikohortovej štúdie čítajúcej 47 pacientov s doposiaľ neliečeným alebo relabujúcim BPDCN bola hodnotená účinnosť jeho intravenózneho podávania až do progresie choroby alebo nezvládnuteľnej toxicity. Z 29 doposiaľ neliečených pacientov bol primárny cieľ (kompletná odpoveď a klinická kompletná odpoveď) dosiahnutý u 21 (72 %), pričom celková odpoveď bola zaznamenaná u 90 % chorých. Najčastejšie zaznamenanými nežiaducimi príhodami boli zvýšenie hladín ALT (64 %) a AST (60 %), hypoalbuminémia (55 %), periférne opuchy (51 %) a trombocytopénia (49 %).

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.