Význam levotyroxínu pre počatie a priebeh gravidity u žien s protilátkami proti peroxidáze

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií
Odbor: Vnútorné lekárstvo

Súhrn

Prítomnosť protilátok namierených proti tyreoidálnej peroxidáze je spojovaná so zvýšeným rizikom potratu a predčasného pôrodu, hoci vlastná funkcia štítnej žľazy nie je v takom prípade významne narušená. Niektoré z menších štúdií poukázali na možný prínos podávania levotyroxínu. Bola preto uskutočnená dvojito zaslepená placebom kontrolovaná klinická štúdia, cieľom ktorej bolo možné účinky levotyroxínu overiť. Celkom 952 žien vo Veľkej Británii bolo randomizovaných k užívaniu placeba alebo levotyroxínu v dávke 50 μg denne pred počatím a následne po dobu celej gravidity. K počatiu došlo prakticky zhodnou mierou v obidvoch skupinách (56,6 % vs. 58,3 %). Počet živo narodených detí bol v obidvoch ramenách štúdie zrovnateľný, t. j. 37,4 % vs. 37,9 % RR: 0,97 (95% CI: 0,83 1,14; p = 0,74). Významné rozdiely neboli zaznamenané ani v ďalších sledovaných parametroch.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.