Postavenie inhibítorov CDK4/6 v kombinácii s endokrinnou liečbou v 1. a 2. línii liečby metastatického karcinómu prsníka

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.
Autori - působisko: Interná onkologická klinika Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava
Citácia: Vertáková Krakovská B. Postavenie inhibítorov CDK4/6 v kombinácii s endokrinnou liečbou v 1. a 2. línii liečby metastatického karcinómu prsníka. Farmakoterapia 2020
10(1):13 18.

Súhrn

Karcinóm prsníka s pozitívnou expresiou hormónových receptorov je najčastejším typom nádorov prsníka, tvorí cca 75 %. Endokrinná liečba je základom stratégie liečby pacientok s hormonálne pozitívnym a HER2 negatívnym ochorením. Cyklín-dependentné kinázy 4 a 6 hrajú dôležitú úlohu v procese regulácie bunkového delenia. V štúdiách hodnotiacich účinnosť inhibítorov CDK4/6 (palbociklib, ribociklib, abemaciklib) v liečbe pokročilého HR+ HER2 karcinómu prsníka bol dosiahnutý štatisticky signifikantný prospech v predĺžení prežívania bez progresie ochorenia (PFS). Ribociklib a abemaciklib dosiahli navyše aj signifikantný prospech v predĺžení celkového prežívania (OS). Kombinovaná endokrinná liečba (aromatázový inhibítor, fulvestrant) s inhibítorom CDK4/6 prináša udržanie a dokonca zlepšenie kvality života pacientok na paliatívnej liečbe. Medzi národné odporúčania pre liečbu pokročilého karcinómu prsníka (ESMO, NCCN) jednoznačne odporúčajú kombináciu inhibítora aromatázy a inhibítora CDK4/6 v 1. línii liečby pokročilého ochorenia, ako aj kombináciu inhibítora CDK4/6 a fulvestrantu v 1. a 2. línii liečby. Táto účinná a bezpečná inovatívna liečba by mala byť bežne dostupným liečebným štandardom aj pre naše pacientky s pokročilým karcinómom prsníka.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.