Liečba karcinómu obličky v 1. línii

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Odbor: Onkológia
Autori: doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.
Autori - působisko: 2. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Citácia: Chovanec M. Liečba karcinómu obličky v 1. línii. Farmakoterapia 2020
10(1):19 22.

Súhrn

Liečba 1. línie renálneho karcinómu vo fáze metastatického alebo neresekovateľného ochorenia zaznamenala v posledných 20 rokoch významný vývoj. Éru cytokínovej liečby vystriedala éra monoterapie inhibítormi tyrozínkináz. V súčasnosti sa liečebným štandardom stáva liečba inhibítormi imunitných checkpointov v kombinačných režimoch. Kombinácie anti-PD-1/anti-PD-L1 s anti-CTLA4 alebo anti-VEGF ukazujú významný prínos pre prežívanie pacientov s intermediárnou a zlou prognózou, kým monoterapie inhibítormi tyrozínkináz nateraz ostávajú štandardnou liečbou u pacientov s dobrou prognózou. Výsledky prebiehajúcich štúdií a dlhodobé sledovania v blízkej budúcnosti objasnia nezodpovedané otázky ohľadne výberu pacientov a voľby najvhodnejších liečebných kombinácií a individualizácie liečby.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.