Ako testovať génové fúzie NTRK pri malígnych nádoroch v ére precíznej medicíny a cielená liečba pacientov inhibítormi TRK

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy vo farmakoterapii
Odbor: Onkológia
Autori: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Autori - působisko: Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni a Bioptická laboratoř, s.r.o., v Plzni
Citácia: Skálová A. Ako testovať génové fúzie NTRK pri malígnych nádoroch v ére precíznej medicíny a cielená liečba pacientov inhibítormi TRK. Farmakoterapia 2020
10(1):9 12.

Súhrn

Génová rodina NTRK združuje gény kódujúce tyrozínkinázové receptory pre neutrofíny, konkrétne tri tropomyozínové receptorové kinázy (TRKA, TRKB, TRKC), ktoré prispievajú k rozvoju a funkcii centrálneho a periférneho nervového systému. Génové fúzie NTRK sú onkogénnymi spúšťačmi rôznych typov nádorov, či už u dospelých, alebo v detskej populácii. Na detekciu génových fúzií NTRK sa použilo niekoľko metód vrátane imunohistochémie, fluores cenčnej in situ hybridizácie, RT-PCR a sekvenovania novej generácie na báze DNA alebo RNA. U pacientov s nádorom charakterizovaným fúziou TRK predstavuje inhibícia TRK dôležitý terapeutický cieľ. Po schválení larotrektinibu, selektívneho inhibítora TRK, americkým Úradom pre potraviny a liečivá (FDA) a Európskou liekovou agentúrou (EMA) na liečbu TRK-fúznych nádorov, by sa testovanie génových fúzií malo stať súčasťou štandardného diagnostického procesu. V tomto prehľade je diskutovaná biológia génových fúzií NTRK. Zároveň sa tu prezentuje testovací algoritmus, ktorý by mal pomôcť detegovať tieto génové fúzie v klinickej praxi a mal by byť pomôckou pri rozhodovaní o liečbe.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.