Klinické skúsenosti s prvolíniovou liečbou režimom G-Clb obinutuzumab s chlorambucilom u pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou v zlom výkonnostnom stave

Kompletní znění článku: Stiahnuť PDF
Číslo: 1 / 2020 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická prax
Odbor: Hematoonkológia
Autori: MUDr. Adriana Kafková, PhD.
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Autori - působisko: NZZ Hemko, s.r.o., Hematologická a onkohematologická ambulancia, Košice

Súhrn

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) sa vyskytuje najčastejšie u starších pacientov s komorbiditami, a preto bola na mieste snaha o klinické skúšania (KS) s režimami s dostatočnou účinnosťou a zároveň zníženou toxicitou. Na základe tejto požiadavky nemecká pracovná skupina pre CLL (GCLLSG) vyvinula protokol CLL11 s cieľom testovania chemoimunoterapie s anti-CD20 monoklonálnymi protilátkami v kombinácii s menej intenzívnym cytostatikom chlorambucilom (Clb) u nepredliečených pacientov s CLL s komorbiditami. Zaradení boli pacienti, ktorí mali skóre CIRS (Cummulative Illness Rating Scale) > 6 alebo klírens kreatinínu < 70 ml/min. CLL11 je multicentrické randomizované KS fázy III s troma ramenami, v ktorom sa porovnávalo rameno experimentálnej liečby, t. j. kombinácia obinutuzumab + Clb (G-Clb) a kombinácia rituximab + Clb (R-CLb), oproti Clb samotnému. Cieľom KS CLL11 bolo preukázať, že u pacientov s CLL v zlom výkonnostnom stave („non-fit ) je chlorambucil v kombinácii s anti-CD20 protilátkou lepšia terapeutická voľba ako monoterapia Clb a že kombinácia obinutuzumab + Clb je zo skúšaných alternatív (vs. rituximab + Clb) tá lepšia.

Kompletné znenie článku
 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.