Efektivita alektinibu na progresiu v CNS v porovnaní s krizotinibom u predtým neliečených pacientov s ALK-pozitívnym NSCLC – výsledky štúdie ALEX

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia
Autori: MUDr. Gabriela Chowaniecová
Autori - pracovisko: Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

Souhrn

Štandardom liečby nemalobunkového karcinómu pľúc (non-small-cell lung cancer, NSCLC) s prítomnou prestavbou génu ALK (anaplastic lymphoma kinase), teda ALK- -pozitívneho NSCLC, sú tyrozínkinázové inhibítory (TKI). ALK-pozitívny NSCLC sa vyznačuje vysokou prevalenciou mozgových metastáz, mozog je aj najčastejšie miesto progresie ochorenia. Prvým registrovaným TKI bol krizotinib. U väčšiny pacientov liečených krizotinibom choroba progredovala do jedného roka pre zlú penetráciu lieku do centrálneho nervového systému (CNS) alebo rozvoj rezistentných mutácií. Alektinib je druhogeneračný vysokoselektívny ALK-inhibítor, ktorý efektívne preniká hematoencefalickou bariérou, a na rozdiel od krizotinibu nie je substrátom pre P-glykoproteín, ktorý je kľúčovým efluxným transportérom na hematoencefalickej bariére. Navyše je alektinib aktívny aj pri niektorých mutáciách ALK, kde je prítomná rezistencia na krizotinib.

Komentár k štúdii

MUDr. Lucia Denková

Kompletné znenie článku v PDF

Aktuálne číslo


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.