Vemurafenib a kobimetinib v liečbe pacientov s malígnym melanómom s mutáciou génu BRAF – štúdia coBRIM

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické štúdie / Klinické štúdie s komentárom, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia

Souhrn

Približne v 50 % metastatických melanómov sa preukáže mutácia génu BRAF V600, ktorá vedie ku konštitutívnej aktivácii signálnej dráhy MAPK (mitogen-activated protein kinase). Vemurafenib je inhibítor kinázy BRAF, ktorého podávanie pacientom s metastatickým melanómom s mutáciou BRAF V600 v porovnaní s chemoterapiou významne predĺžilo prežívanie bez progresie (PFS) aj celkové prežívanie (OS). Najčastejšími nežiaducimi účinkami (NÚ) liečby vemurafenibom boli bolesti kĺbov, raš, únava či fotosenzitivita; až u štvrtiny chorých sa ďalej vyskytli sekundárne kožné nádory, ktorých vznik súvisí s paradoxnou aktiváciou dráhy MAPK. Reaktivácia onkogénnej signalizácie prostredníctvom dráhy MAPK a kinázy MEK je tiež zodpovedná za približne dve tretiny prípadov získanej rezistencie voči inhibítorom BRAF. Tieto poznatky tak viedli k testovaniu kombinácie inhibítora BRAF s inhibítorom MEK. Štúdia BRIM-7 bola dávková štúdia fázy Ib, v ktorej sa hodnotila kombinácia vemurafenibu a kobimetinibu. V štúdii bola demonštrovaná veľmi dobrá protinádorová účinnosť tejto terapie, potvrdený bol takisto pokles výskytu sekundárnych kožných nádorov. Kombinácia vemurafenibu a kobimetinibu preto postúpila do ďalších fáz klinického hodnotenia.

Aktuálne číslo


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.