Enzalutamid v liečbe karcinómu prostaty

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia
Autori: JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
MUDr. Ján Slopovský
Autori - pracovisko: II. onkologická klinika LF UK a NOÚ, Bratislava
Klíčová slova: karcinóm prostaty, nemetastatický, metastatický, kastračne rezistentný, kastračne senzitívny, enzalutamid
Citácia: Palacka P, Slopovský J. Enzalutamid v liečbe karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2019;9(2):122–127.

Souhrn

Prehľadový článok sa venuje postaveniu enzalutamidu v liečbe mužov s karcinómom prostaty. Do súčasnosti boli publikované štúdie fázy III dokazujúce účinnosť a bezpečnosť tejto terapie, cielenej na androgénový receptor (ARTA) u mužov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty (CRPC) predliečených hormonálnou liečbou a cytostatikami, u chemoterapiou nepredliečených pacientov s metastatickým CRPC, chorých s nemetastatickým CRPC s vysokým rizikom vzniku metastatickej choroby, ale aj u mužov s metastatickým kastračne senzitívnym karcinómom prostaty. Kým u cytostatikami predliečených pacientov s metastatickým CRPC bolo prínosom enzalutamidu zlepšenie prežívania o 5 mesiacov, u pacientov s nemetastatickým CRPC už išlo o viac ako 20 mesiacov. Nežiaduce účinky liečby sú pritom spravidla veľmi dobre zvládnuteľné.

Literatura

Palacka P, Slopovský J. Enzalutamid v liečbe karcinómu prostaty. Farmakoterapia 2019;9(2):122–127.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.