Lorlatinib v liečbe ALK+ prestavby u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nové liečivá / Nové indikácie, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Odbor: Onkológia, Pneumológia
Autori: MUDr. Peter Kasan
Autori - pracovisko: Oddelenie klinickej onkológie Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov
Klíčová slova: nemalobunkový (non-neuroendokrinný) karcinóm pľúc, prestavba EML4-ALK, alektinib, brigatinib, G1202R, lorlatinib
Citácia: Kasan P. Lorlatinib v liečbe ALK+ prestavby u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc. Farmakoterapia 2019;9(2):101–107.

Souhrn

Molekulárno-genetické analýzy definujú prítomnosť konkrétnych cieľov pre tzv. cielenú liečbu (targeted therapy) pre pacientov s nemalobunkovým (non-neuroendokrinným) pľúcnym karcinómom ako aj pre pacientov s inými onkologickými ochoreniami. EML4-ALK a ostatné variantné prestavby génu ALK, ktoré spôsobujú malígny fenotyp bunky, sú obligatórnou podmienkou pre začatie liečby molekulami inhibítorov tyrozínkinázy (TKI) zameranými na túto prestavbu (inverzia, resp. translokácia), ktorá spúšťa signálnu dráhu malígnej transformácie. Prítomnosť tejto prestavby v našej populácii je odhadovaná asi na 5 %, prevažne u pacientov s histológiou inou ako skvamocelulárny karcinóm, súčasný výskyt spolu s mutáciou receptora EGFR je málo pravdepodobný (1–2 % pacientov s pozitívnou prestavbou ALK). Akceptovanou verifikáciou prítomnosti prestavby génu ALK je metóda FISH (fluorescence in situ hybridization). Aplikáciou ALK-TKI druhej generácie možno dosiahnuť v 1. línii, ale aj u predliečených pacientov, dlhú dobu prežívania bez progresie (viac ako 30 mesiacov). ALK-TKI druhej generácie navyše dosahujú priaznivejšiu koncentráciu v cerebrospinálnom likvore ako prvogeneračné molekuly, čím zmenšujú riziko diseminácie do mozgu. Najčastejšou príčinou zlyhania liečby ALK-TKI druhej generácie sú rezistentné mutácie vygenerované počas ich podávania. Lorlatinib je molekula tretej generácie, ktorá kontroluje práve rezistentné mutácie a poskytuje možnosť ďalšej personalizovanej liečby pre túto skupinu pacientov.

Literatura

Kasan P. Lorlatinib v liečbe ALK+ prestavby u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc. Farmakoterapia 2019;9(2):101–107.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.