Levodopa neovplyvňuje ďalší priebeh Parkinsonovej choroby

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Levodopa je už niekoľko desaťročí úplne zásadnou látkou využívanou na liečbu symptómov sprevádzajúcich Parkinsonovu chorobu. V súvislosti s jej užívaním doteraz nezodpovedanou otázkou bola jej prípadná schopnosť ovplyvniť aj samotnú patofyziológiu ochorenia, resp. kedy by sa jej užívaním malo v optimálnom prípade začať. V skupine osôb so skorým výskytom Parkinsonovej choroby (n = 445) pri dĺžke sledovania 80 týždňov sa však, žiaľ, v rámci multicentrickej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie nepodarilo dokázať jej prínos v kombinácii s karbidopou v zmysle ovplyvnenia ďalšieho priebehu choroby, hoci jej prínos v ovplyvnení symptómov choroby zostáva úplne zrejmý a nie je nijako spochybnený.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.