Plerixafor v liečbe WHIM syndrómu

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

WHIM syndróm je zriedkavé autozomálne dominantné ochorenie charakterizované funkčnou mutáciou CXC chemokínu receptora 4 (CXCR4). Klinicky je zrejmý výskyt bradavíc, hypogamaglobulinémie, infekcií a myelokatexie, t. j. neutropénie danej retenciou neutrofilov v kostnej dreni. Obvyklá liečba zahŕňa podávanie stimulačného faktora kolónií granulocytov (G-CSF), ktoré sú síce schopné zvýšiť počet neutrofilov, avšak už menej ovplyvňujú prítomnú cytopéniu inú ako týkajúcu sa počtu neutrofilov. Ťažko chorým s WHIM syndrómom, ktorí doteraz neboli liečení s G-CSF, sa teraz v nízkej dávke podával antagonista CSCR4, plerixafor, a to po dobu 19–52 mesiacov. Myelofibróza, panleukopénia, anémia aj trombocytopénia sa pri tejto liečbe výrazne zlepšili. Rovnako tak sa znížil výskyt bradavíc a klesla početnosť infekcií. Všetko pri zlepšení kvality života.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.