Tromboprofylaxia rivaroxabanom u onkologicky chorých

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Ambulantne liečení onkologickí pacienti sú nezriedka vystavení vyššiemu riziku žilového tromboembolizmu. Prínos tromboprofylaxie v tejto skupine chorých však nie je príliš dobre zdokumentovaný. V recentnej dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej randomizovanej štúdii bol preto týmto pacientom nasadený rivaroxaban 10 mg oproti placebu pri dobe užívania 180 dní (n = 841). Z celkového počtu chorých sa primárne sledovaný kompozitný ukazovateľ (objektívne potvrdená proximálna žilová trombóza na DK, embólia do pľúcnice, symptomatická hlboká žilová trombóza na HK alebo distálna žilová trombóza DK a smrti z dôvodu tromboembolizmu) vyskytol u 6 % liečených rivaroxabanom, čo bolo len nepatrne menej ako v prípade placeba (8,8 %) – HR: 0,66 (95% CI: 0,40–1,09; p = 0,10). Veľké krvácanie bolo pritom početnejšie pri voľbe rivaroxabanu – 2 vs. 1 %, avšak ani tento rozdiel nebol štatisticky významný.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.