Alpelisib pri pokročilých solídnych tumoroch

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Alpelisib je α-špecifický inhibítor PI3K študovaný v liečbe mnohých tumorov. Medzi inými ide predovšetkým o karcinóm prsníka (štúdia SOLAR-1). Aktuálne sa zisťovala jeho bezpečnosť a predbežná účinnosť pri solídnych malignitách pokročilého štádia. Perorálne sa podával celkom 33 pacientom, pričom odporúčaná dávka činila 350 mg/deň. Najčastejšími nežiaducimi účinkami boli hyperglykémia, makulopapulárny exantém (oba 48,5 %) a hnačka (45,5 %). Celková odpoveď sa dosiahla u 3 % a kontrola ochorení u 57,6 % chorých. Medián prežívania bez progresie bol 3,4 mesiaca.

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.