Intravenózne železo u hemodialyzovaných pacientov

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Správy z klinických štúdií

Souhrn

Aj napriek tomu, že intravenózne železo sa bežne podáva chorým podstupujúcim hemodialýzu, chýbajú relevantné komparatívne údaje ohľadom klinickej účinnosti užívaných režimov. V multicentrickej otvorenej randomizovanej štúdii sa preto u dialyzovaných pacientov (n = 2 141) porovnával prínos vysokej (400 mg mesačne) a nízkej (0–400 mg mesačne) dávky železa s primárne hodnoteným kompozitným ukazovateľom zahŕňajúcim nefatálny infarkt myokardu, nefatálny iktus, hospitalizáciu pre srdcové zlyhanie a úmrtie. Pri mediáne sledovania 2,1 roka bola u vysoko dávkovanej skupiny pacientov zrejmá nižšia spotreba erytropoetínu – 29 757 IU vs. 38 805 IU. Trochu nižší bol v tejto skupine aj výskyt primárneho parametra – 29,3 % vs. 32,3 % – HR: 0,85 (95% CI: 0,73–1,00; p < 0,001 pre non-inferioritu a p = 0,04 pre superioritu).

Kompletné znenie článku v PDF

 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.